Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Ailevi akdeniz ateşi (AAA) olan hastalarda serum amiloid A1, serum amiloid A2 ve apolipoprotein E genlerinin hastalıkla ilişkisinin incelenmesi

Investigation of the relation between serum amyloid A1, serum amyloid A2 and apolipoprotein E genes and familial mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132318 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ OLAN HASTALARDA SERUM AMİLOİD Al (SAA1), SERUM AMİLOİD A2 (SAA2) VE APOLİPOPROTEİN E (APOE) GENLERİNE AİT POLİMORFİZMLERİN HASTALIKLA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ailevi Akdeiz Ateşi (AAA); periton, sinovya ve plevrayı tutarak ateşli serozal inflamasyon yapan ve tekrarlayan ataklarla seyreden otozomal çekinik geçişli bir hastalıktır. Hastalık sıklıkla Akdeniz etnik kökenine sahip Yahudi, Arap, Türk ve Ermenilerde görülür. AAA'ne neden olduğu düşünülen gen (MEFV) 16. kromozomun kısa kolunda (16pl3.3) yer almakta olup günümüzde MEFV geninde 29 farklı mutasyon bildirilmiştir. Hastalığın pek çok klinik tablosu olmasına karşın, en önemli ve hayatı tehdit eden, prognozu belirleyen komplikasyonu Sekonder Amiloidoz gelişimidir. AAA' de amiloidoz gelişnrıinin patogenezi bilinmemekle birlikte hastalığın farklı bir fenotipik özelliği olup, ekspresyonu etnik farklılık göstermektedir. AAA'nde amiloidoz gelişimi MEFV geni mutasyonlanna bağlanmaya çalışılsa da, Apolipoprotein E ve Amiloid A proteini gibi ilave faktörlerin amiloidoz gelişimine katkı sağladığı düşünülmektedir. Ailevi Akdeni Ateşi olan hastalarda, Amiloid A 'run serumdaki öncülleri Serum Amiloid Al ve A2'yi sentezleyen (S A Al ve SAA2) ve Apolipoprotein E 'yi sentezleyen (APOE) genlerine ait polimorfızmler, PZR-SSCP ve PZR-RFLP teknikleri ile 83 hasta ve 50 kontrolden oluşan gruplarımızda araştırılmıştır. Hasta grubunda 22 hastada SAAla/a (%26,506) genotipi ve SAAla alleli için heterozigotluğunda dalıil edildiği 61 hastada da diğer SAA1 genotipleri; kontrol grubunda ise 7 kişide S A Al a/a (%14) genotipi ve SAAla alleli için heterozigotluğunda dahil edildiği 43 hastada da diğer SAA1 genotipleri tespit edildi. Hasta ve kontrol grup arasında hem SAAla/a genotipi açısından diğer genotipler ile (p=0,091) hem SAAla 58alleli açısından diğer aileler ile (p=0,728) hem de SAAla allelinin varlığı yada yokluğu açısından (p=0,267) anlamlı fark bulunamadı. Hasta grubunda 6 hastada SAA2a/a (%7,229) ve SAA2a alleli için heterozigotluğunda dahil olduğu 77 hastada diğer SAA2 genotipleri; kontrol grubunda ise 1 1 kişide S AA2a/a (%22) ve S AA2a alleli için heterozigotluğunda dahil olduğu 39 hastada diğer SAA2 genotipleri tespit edildi. Hasta ve kontrol grup arasında SAA2a/a genotipi açısından diğer genotipler ile (p=0,013) anlamlı bir farklılık bulunmuştur. SAAla alleli açısından diğer aileler ile anlamlı fark bulunamadı (p=0,172). Hasta grubunda 8 hastada APOE4 allelinin heterozigot olarak bulunduğu; kontrol grubunda ise 1 kişide APOE4 alleli homozigot (%2), 6 kişide ise heterozigot olarak tespit edildi. APOE4 allelinin varlığı yada yokluğu açısından hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı. Amiloidozlu hasta sayımızın yetersiz olması nedeniyle MEFV mutasyonlan ile SAA1, SAA2 ve APOE genotiplerinin populasyon düzeyinde amiloidozla ilişkisini ortaya koyacak istatistiksel değerlendirmeyi yapmak mümkün olmadı. Ancak bireysel olarak amiloidozu olduğunu bildiğimiz Ailevi Akdeniz Ateşi olan 8 hastanın biri hariç hepsinin M694V mutasyonunu taşıdığı gözlendi. 59

Summary:

SUMMARY THE ASSOCIATION OF THE SERUM AMYLOID Al (SAA1), SERUM AMYLOID A2 (SAA2) AND APOLIPOPROTEIN E GENES POLYMORPHISMS AND FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive disease that has a clinical course with recurrent fever attacks associated with serosal inflammation of the peritoneal, pleural and synovial membranes. The disease mainly affects Jewish, Arabian,.Armenian and Turkish people of Mediterranean origin. The gene (MEVF) responsible for the disease is located on the short arm of chromosome 16 (16pl3.3) and up to date 29 different mutatkms of it are reported. Although the disease has a number of different clinical pictures, the most important life-threatining complication and the one determining the prognosis is the occurence of secondary amyloidosis. The exact reason of its development has not been clearly defined yet but is accepted as a different phenotypic feature of the disease and it shows different expression with regard to the ethnic background..Although the occurence of amyloidosis in FMF patients is suggested to be dependent on some of the MEFV gene mutations, still some other factors such as Apolipoprotein E and Amyloid A proteins are thought to be additivery supporting its development. The polymorphisms of the SAA1. SAA2, and APOE genes that are respectively responsible of the synthesis of serum amyloid Al. A2 that are the precursors of serum amyloid A, and Apolipoprotein E, are investigated in two groups, consisting of 83 patients and 50 controls by PCR-SSCP and PCR-RFLP techniques. In the first group, 22 patients were genotyped as SAAla/a (26,506%) and 61 patients including the heterozygotes for the SAAla were observed to have other SAA1 genotypes. In the control group, 7 people were genotyped as SAAla/a (14%) and 43 people including the heterozygotes for the SAAla were observed to have other SAA1 genotypes. 60There was no statistically significant difference between the patient and control groups with regard to the association between SAAa/a and other genotypes (p=0.091), between SAAla allele and other alleles (p=0.728) and between the presence or absence of the SAAla allele (p=0.267). SAA2a/a genotype was observed in 6 patients (7,229%) and 11 controls (22%), the other SAA2 genotypes including the heterozygosity for the SAA2a allele were observed in 77 patients and 39 controls. There was statistically significant difference for the SAA2a/a genotype between the patient and control groups (p=0.013)? but there was not any significant difference between the SAA2a and other alleles (p=0.0172). 8 patients and 6 controls were heterozygous, respectively %9,637 and %12, and 1 control was homozygous (2%) for the APOE4 allele. There was not any significant difference for the presence and absence of the APOE4 allele between the groups. We could not evaluate the relation between the MEFV mutatioas and SAA1, SAA2 and APOE genotypes at the population level due to the insufficient number of patients in our study. Nevertheless, 7 out of 8 FMF patients that all have amyloidosis, have been genotyped as at least a earner of M694V mutation on one allele. 61