Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Biyoteknoloji Enstitüsü / Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı taşıyan bireylerde MEFV geninde R202Q gen değişiminin taranması

Screening of MEFV gene mutation R202Q gene in familian Mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 256328 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ailevi Akdeniz Atesi (AAA) akut, yineleyici, kendini sınırlayan, ateş ile steril peritonit,plörit ve sinovit ile kendini gösteren serozal inflamasyon ile karakterize otozomal resesifgeçişli bir genetik hastalıktır. AAA, özellikle Sefardik Yahudileri, Ermeniler, Türkler veAraplar gibi Doğu Akdeniz civarı kökenli popülasyonları daha çok etkiler. AAA'nın enciddi komplikasyonu amiloidoz gelişimidir.AAA'ya yol açan gen, MEFV, 16. kromozomun kısa kolu üzerinde yerleşiktir. MEFVgeni, Pirin/Marenostrin isimli bir proteini kodlar. Pirinin antiinflamatuar yanıtta negatif birdüzenleyici olarak rol oynadığı düşünülmektedir. AAA hastalarının çoğunda MEFV genmutasyonları gösterilmiştir.10. ekzondaki M694V mutasyonu Türk AAA hastalarında ensık görülen mutasyondur.Olguların, ekzon 2 bölgeleri polimeraz zincir reaksiyonuyla (PCR) amplifiye edildiktensonra 2. ekzonda yer alan R202Q, PvuII restriksiyon endonükleaz enzimi kesimyöntemiyle incelenmiştir.R202Q gen değişimi M694V mutasyonuyla cis pozisyonda yer aldığı bildirilmiştir.Çalışmada belirlediğimiz R202Q'nun M694V mutasyonuyla birlikte kalıtım göstermeyen,birden fazla haplotipinin olduğu görülmüştür. Bizim çalışmamızda R202Q `nun M694Vmutasyonuyla trans kalıtıldığı görülmektedir. Bu da R202Q'nun en azından bazı FMFhastalarında hastalıkla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Hastalıkla ilişkili birmutasyonla beraberliği durumunda hastalıkla ilgili klinik belirtiler ortaya çıkmaktadır. Buda tanı için R202Q gen değişiminin önemli olduğunu vurgulamaktadır.Sonuçlarımız, Türk toplumunda R202Q gen değişiminin rutin FMF analizlerine dahiledilmesi gerektiğini göstermektedir.

Summary:

Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive genetic disordercharacterised by recurrent acute self-limited episodes of fever and serosal inflammationmanifested by sterile peritonitis, pleuritis and synovitis. FMF mainly affects populationsaround the eastern Mediterranean origin, especially Sephardic Jews, Armenians, Turks andArabs. The most serious complication of FMF is the development of amyloidosis.The gene causing FMF, MEFV, is located on the short arm of chromosome 16. MEFVgene encodes a protein named Pyrin/Marenostrin. It has been thought that pyrin acts as anegative regulator of the inflammatory response. Mutations in the MEFV gene have beenidentified in the majority of FMF patients. The M694V mutation in exon 10 is the mostcommon among Turkish FMF patients.After amplification of exon 2 region with polimerase chain reaction (PCR), we analyseR202Q at exon 2 with PvuII restriction endonuclease enzyme digestion method.R202Q polymorphism is located in cis position with M694V mutation. In case of R202Qexistinced at exon 2, It was observed that there is one more haplotype which is not inlinkage with M694V mutation. Our study revealed that there is another haplotype ofcarrying R202Q in trans with M694V mutation. This indicates that R202Q alteration mightbe a disease-causing mutation. When combined with other disease-causing mutation, theclinical spectrum appears. This emphasizes that R202Q alteration is important fordiagnosis.Our results show that R202Q gene alteration should be included in routine FMF geneanalysis.