Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailevi Akdeniz ateşi olan çocuk hastalarda anemi sıklığı, etyolojisi ve klinik önemi

The frequency, etiology and the clinical importance of anemia in children with familial Mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165495 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Ailevî Akdeniz Ateşi Olan Çocuk Hastalarda Anemi Sıklığı, Etyolojisi ve Klinik Önemi Ailevi Akdeniz Ateşi ülkemizde oldukça sık görülen ve esas olarak çocukluk çağında başlayan, tekrarlayan akut ateş ve serozal enflamasyon atakları ile karakterize, enflamatuar bir hastalıktır. Çalışmamızda Ailevi Akdeniz Ateşli çocuk hastalarda anemi sıklığı, etyolojisi, anemisi olan Ailevi Akdeniz Ateşli hastaların anemisi olmayanlardan farklı demografik, klinik, laboratuvar ve genotipik özelliklerinin olup olmadığı ve anemi tedavisine yanıtlar araştırılmıştır. Çalışmamıza alınan Ailevi Akdeniz Ateşli hastalardaki anemi sıklığı %28,1 olarak bulunmuştur. Anemi etyolojisi kesitsel olarak araştırıldığında anemi nedenleri sırasıyla demir eksikliği anemisi (%19), kronik enflamasyon anemisi (%9,4) ve p-talassemi taşıyıcılığı (%3,1) olarak belirlenmiştir. Anemisi olan Ailevi Akdeniz Ateşli hastalarda ataklar sırasında eklem tutulumu sıklığı anemisi olmayanlara göre anlamlı oranda daha sık bulunmuştur. Anemi nedeni belirlenen hastalarda aneminin tipi ve ağırlık derecesine uygun tedavi başlanmış ve tedaviye yanıtlar izlenmiştir. Demir eksikliği anemisi olan hastalarda oral demir tedavisine yeterli yanıt alınırken, kronik enflamasyon anemisi olanlarda tedaviye yanıt olmadığı görülmüştür. Hastalığın bazı hastalarda kronik enflamatuar bir seyir gösterebileceğini düşündürür şekilde %9,4 oranında kronik enflamasyon anemisi saptanmıştır. Ailevi Akdeniz Ateşli hastalarda kronik enflamasyon anemisi gelişebileceğini bilmek uygun tedavi seçimi ve tedaviye devam kararı açısından önemlidir. Anahtar Sözcükler: Ailevi Akdeniz Ateşi, Anemi, Enflamasyon, Enflamasyon anemisi, Demir eksikliği anemisi 64

Summary:

SUMMARY The frequency, etiology and the clinical importance of anemia in children with Familial Mediterranean Fever Familial Mediterranean Fever (FMF) is an inflammatory disorder characterized by recurrent episodes of fever and serosal inflammation. The disease primarily begins in the childhood period and is frequent in Turkey. in this study the frequency and etiology of anemia, the different demografical, clinical, laboratory and genotypic features of the patients with anemia other than the patients vvithout anemia and the responses to the treatmant of anemia in children with FMF were investigated. The frequncy of anemia is found to be %28,1 in children with Familial Mediterranean fever in our study group. The etiology of the anemias were investigated cross-sectionally and iron deficiency anemia (19%), the anemia of inflammation (9,4%) and thalassemia minör (3,1%) is found respectively. The frequency of the articular disease during the episodes is found to be higher in the anemia group. Response to the iron therapy is successifully achived in the iron deficiency anemia group, but there is no response to the iron therapy in the group of anemia of inflammation. The presence of the anemia of inflammation should be kept in mind when to treat a patient vvith anemia and FMF. Key Words: Familial Mediterranean Fever, Anemia, inflammation, Anemia of inflammation, iron deficiency anemia 65