Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Ailevi Akdeniz Ateşi patogenezinde ASC ve MEFV genlerinin metilasyonunun rolü

Methylation status of MEFV and ASC genes on the pathogenesis of the Familial Mediterranean Fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204066 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA), tekrarlayan ateş, peritonit, sinovit, plörit, ve nadiren perikardit ve menenjit atakları ile karakterize otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Akdeniz çevresindeki ırklar ve etnik gruplarda (Sefardik museviler, Ermeniler, Türkler ve Araplar) nispeten sık görülmektedir.Hastalık görülme sıklığı 1/1000; taşıyıcı sıklığı 1/5-1/10 olarak bildirilmiştir. Hardy-Weinberg eşitliğine göre %13-16 olması gereken hasta sıklığı daha düşük bulunmuştur. Bu durum hastalığın klinik belirtilerinin ortaya çıkmasında çevresel faktörler ve/veya birden fazla genin etkileşiminin gerekliliğini düşündürmektedir.Mutasyonu homozigot taşıyan kişilerin hepsinde Ailevi Akdeniz Ateşi klinik bulguları ortaya çıkmamaktadır. Bunda çevresel nedenler kadar epigenetik modifikasyonlar veya başka genler söz konusu olabilir. Bunlardan birisi inflammozomu oluşturan ASC genidir. Bu tez çalışmasında AAA'den sorumlu gen olan MEFV ve inflamazomu oluşturan ASC geninin metilasyon durumunun araştırılması planlanmıştır. MEFV geni için hazırlanan primerler ile PZR ürünü elde edilememiştir. Doksan Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu ve 90 kontrolden oluşan grupta sadece ASC geninin promotor bölgesindeki metilasyon durumları Metilasyon Spesifik Polimerize Zincir Reaksiyonu (MS-PZR) yöntemiyle araştırılmıştır. Periferik kandan elde edilen DNA örneklerinde hiç bir hastada ASC geninin promotor bölgesinde metilasyon saptanmamıştır.

Summary:

Familial Mediterranean fever is an autosomal recessive disorder characterized with recurrent fever, peritonitis, synovitis, pleuritis, and rarely pericarditis and meningitis. It is frequently seen in the Mediterranean area, especially in the non-Askenasi Jewish, Armenian, Turkish, and Arab population.The prevalence of the disease is 1/1000, and carrier frequency is estimated to be 1/5-1/10. According to the Hardy-Weinberg equation, the expected prevalence is 13-16%; however, the observed prevalence is much lower. This suggests that the disease occurs due to the interaction of environmental factors and/or multiple genes.Not all individuals with a homozygous mutant genotype manifest the clinical features of familial Mediterranean fever (FMF). This shows that, in addition to environmental factors, epigenetic modifications or modifying genes may also contribute to the phenotype. One of these genes is ASC, which is one of the consistituents of the inflammasom. In the present study, we aimed to analyse to the methylation status of the MEFV gene which is responsible from FMF, and the ASC gene. However, we could not obtain PCR product for MEFV gene. Thus, only the methylation status of the promoter region of ASC gene was assessed by Methylation Spesific Polymerase Chain Reaction in 90 patients and 90 healthy controls. We could not detected any aberrant methylation of the promotor region of ASC gene in patients with Familial Mediterranean Fever.