Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailevi akdeniz ateşinde ince bağırsakların kapsül endoskopi ile değerlendirilmesi

Evaluation of small bowel mucosal damage by capsule endoscopy in familial mediterranean fever patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 351441 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) otoinflamatuar bir hastalıktır Gastrointestinal sistemde de inflamasyon varlığı mukozal hasara neden olabilir Bu çalışmanın amacı tedaviye rağmen karın ağrısı atakları devam eden AAA hastalarında kapsül endoskopi ile ince bağırsakları değerlendirmektir Materyal Metod: Çalışmaya AAA tanısı kesin olan Romatoloji BD polikliniğinden takipli kolşisin tedavisi alan 41 hasta dahil edildi Hastaların hepsi karın ağrısı atakları ve klinik semptomlar açısından sorgulandı AAA mutasyonları değerlendirildi Hastaların hepsine gastroskopi, kolonoskopi ve ince bağırsak kapsül endoskopisi yapıldı Endoskopik işlemlerin hepsinde terminal ileum ve duodenum biyopsisi alındı İnce bağırsaklar OMOM (Jinshan Science and Technology Company, Chongqing, China) kapsül endoskopi ile değerlendirildi Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 34±11 yıl, %63'ü kadın ve hastalık süreleri median 13 ay idi Hastaların %67 7'sinde ekzon 10 mutasyonu olup, mutasyonu saptanan hastalarda homozigotluk oranı %19 3 (6/31) idi Hastaların hepsinde tedaviye rağmen karın ağrısı atakları devam etmekte idi ve son 2 aylarında karın ağrısı atağı vardı Hiçbir hastada kolonda mukozal hasar izlenmedi Gastroskopide 1 hastada (%2 4) erozyon saptandı Terminal ileumun patolojik incelemesinde %70 hastada nonspesifik kronik iltihabi reaksiyon olarak rapor edildi İnce bağırsak kapsül endoskopisinde %44'ünde mukozal hasar tespit edildi Kapsül endoskopi bulgularının dağılımı sırasıyla; %29 3 ödem, %26 8 normal, %26 8 erozyon ve %17 1 ülser idi Ülser ve erozyonlar %64'ünde jejunum, %24'ünde ileumda idi Kapsül endoskopisinde infiltratif, ödemli görünüm izlenen bir hastada ince bağırsak biyopsisinde amiloid saptandı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Aim: Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autoinflammatory disease Systemic inflammation may cause mucosal damage in gastrointestinal system We aimed to evaluate the small bowel by capsule endoscopy in FMF patients whom abdominal pain attack persist under the treatment Material Method: Fourty-one FMF patients treated with colchicum dispert by Rheumatology out-patient clinic were enrolled into this study All patients questioned for abdominal pain, clinical symptoms and nonsteroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) using FMF mutations were also evaluated Gastroscopy, colonoscopy and small bowel capsule endoscopy (OMOM; Jinshan Science and Technology Company, Chongqing, China) were performed in all patients Terminal ileum and duodenum biopsies were taken from all patients Results: Mean age of patients was 34±11 years and 63% of them were female Median FMF disease duration was 13 months Exon 10 mutation was positive in 67 7% of patients and 19 3% (6/31) of them was homozygote rate in mutated patients Abdominal pain attacks persisted in all patients in spite of the treatment and at least one attack was occurred during the last 2 months in all patients Except one patient, nobody used NSAIDs Colonoscopy was normal in all patients Gastric erosion was detected in only one patient Pathologic examination of terminal ileum was revealed nonspecific chronic inflammation in 70% of the patients Small bowel mucosal defects (erosion/ulcer) were detected in 44% of patients Capsule endoscopic findings were as follows: edema 29 3%, normal 26 8%, erosion 26 8% and ulcer 17 1% Most of the ulcer and erosions were localized in jejunum (64%) Only 24% of them were localized in ileum ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.