Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı / Klasik Arkeoloji Bilim Dalı

Ainos (Enez) kazılarında bulunan kırmızı figürlü keramikler

Red figure ceramics from ainos(Enez)excavations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 340446 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezin öncelikli amacı Ainos Kazılarında bulunan kırmızı figürlü keramiklerin üretim yeri, kap formu, figürlü sahne ve vazo ressamlarının saptanmasıdır. Söz konusu amaca yönelik olarak, çalışmaya temel oluşturacak şekilde Ainos'tan ele geçen kırmızı figürlü keramik parçaları kap formlarına göre sınıflandırılarak bir keramik kataloğu hazırlanmıştır. Parçalar elverdiği ölçüde üzerlerinde tasvir edilen sahnelerin konuları saptanmıştır. Öte yandan üzerindeki figürlü sahne ve figürlü sahnenin stil özellikleri esas alınarak her bir parça için ressam ya da tarih önerileri getirilmiştir. Böylece Ainos'tan ele geçen kırmızı figürlü kapların form, figürlü sahne ve dönem bakımından niteliği ve niceliği ile ilgili veriler elde edilmiştir. Veriler farklı dönemlere ve kentteki farklı buluntu yerlerine göre analiz edilmiştir. Sonuçlar dinsel ve sosyolojik uygulamalar ile ekonomik ve politik koşullarla ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Anahtar kelimeler: Ainos, Thrakia, kırmızı figür, ikonografi, vazo ressamı

Summary:

The main objective of this thesis is to determine the production center, form, depicted scene and vase painter of the red-figured ceramics from Ainos. For this purpose a ceramic catalogue, which forms a basis of this study, is prepared. Insofar the subjects of the depicted scenes on the vases are determined on the available sherds. On the other hand for each piece discussed, vase painter or date range are suggested in consideration of depicted scene and its style. In this way some data about the variety of the forms, figured scenes and chronological distribution of the material has been gained. The data has been analyzed according to the distribution of the finds in different periods and different find places in the excavations. What observed for Ainos are interpreted in connection with the social, religious practices and economical, political conditions in given period. Keywords: Ainos, Thrace, red figure, iconography, vase painter