Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

AISI 1060 çeliğinin erozif aşınma özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi

Investigating and improving the erosive wear properties of AISI 1060 steel

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 172122 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AISI 1060 ÇELİĞİNİN EROZIF AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ ÖZET Aşınma, birçok mühendislik malzemesinde görülen, istenmeyen bir malzeme kaybıdır ASTM G40-02 standardına göre aşınma: katı bir yüzeyde, yüzey ile temas eden parça veya parçacıklar arasındaki bağıl harekete bağlı olarak oluşan, genellikle sürekli malzeme kaybım içeren hasardır Aşınma temel olarak abrazif, erozif, adhezif ve yorulma aşınması olarak dört ana kategoriye ayrılabilir Bu çalışmanın temel konusu olan erozif aşınma, katı bir yüzeye parçacıkların tekrarlı çarpması sonucu yüzeyden malzeme kaybı şeklinde görülen bir aşınma türüdür Uçak motorları, mineral çamurları işleme sistemleri, buhar kazanları, sondaj cihazları, valiler gibi çeşitli parçalarda görülür Erozif aşınma, parçacık türü, açısı, hızı, boyutu, malzeme sertliği, tokluğu gibi birçok parametreye bağlıdır Malzemeler erozif aşınma davranışlarına bağlı olarak sünek veya kırılgan karakter gösterirler Sünek malzemeler daha çok 30° gibi eğik açılarda aşınırken, kırılgan malzemeler 90° gibi dik açılarda aşınırlar Metaller ve seramiklerin erozif aşınma dirençlerindeki en temel fark budur Çeliklerin erozif aşınma davranışı ile ilgili literatür, sünek bir çeliğin aşınmaya daha çok dayanıklı olduğunu önerir Çeliklerin aşınma direncini arttırmak için çeşitli yöntemler uygulanır Bunları temel olarak yüzey sertleştirme ve ısıl işlem ile tüm yapıyı sertleştirme olarak ikiye ayırabiliriz Yüzey sertleştirme yöntemleri de kendi içlerinde ikiye ayrılırlar, ilk grupta hardfacing ve kaplama gibi yüzeye ek bir tabaka ekleyen yüzey sertleştirme yöntemleri vardır İkinci grupta ise, difüzyonla (karbürleme, nitrürleme, borlama vs ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

INVESTIGATING AND IMPROVING THE EROSIVE WEAR PROPERTIES OF AISI 1060 STEEL SUMMARY Wear is an undesirable material loss which is seen in many engineering materials According to the ASTM G40-02 standart, wear is the damage to a solid surface, usually involving progressive loss of material , due to relative motion between that surface and a contacting substance or substances Wear can be split into four main categories as: abrasive, erosive, adhesive and fatigue wear The main subject of this work, erosive wear, is the loss of material from a solid surface, because of repeating impingment of particles It can be seen in many different applications such as aircraft engines, mineral slurry systems, steam boilers, drilling tools and valves Erosive wear is related to many parameters like particle type, angle, speed, size, material hardness and toughness Materials show either ductile or brittle character according to their erosive wear behaviour Ductile materials erode mostly at 30° of impingment angles while brittle materials erode mostly at 90° This is the main difference between the erosive wear resistance of metals and ceramics The previous works about the erosive wear behaviour of steels suggest that a ductile steel is more resistant to erosive wear Different methods are applied for improving the wear resistance of steels They are mainly divided into two groups First one is surface hardening, second one is through hardening with heat treatment Surface hardening methods are also divided into two In the first group there is hardfacing and coating, which both add layers to the substrate In the second group, there is difusion (carburizing, nitriding, bonding etc ) and selective hardening methods (flame, induction, laser etc ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.