Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çeviribilim Anabilim Dalı

Akademik çeviri eğitiminde yazınsal, görsel ve görsel-işitsel araçlarla uygulamalı çalışmaların çeviri edincine katkısı

Contribution of applied studies with literary, visual and audio-visual tools in academic translation training to translation competence

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 434484 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı, akademik çeviri eğitimi uygulamalarında yazınsal, görsel ve görsel-işitsel araçların çeviri edincine katkısını sorgulamaktır. Çeviri edincini, alt edinçlerden oluşan bir bütün olarak ele alan çalışmanın kuramsal ve kavramsal temelleri, çeviribilim ve eğitimbilim alanlarına dayandırılmıştır. Bu iki alanı, işlevsel ve eylem odaklı kuramlar düzleminde buluşturan bu çalışmada, seçilen tüm araç ve uygulamalar disiplinlerarası bir anlayışla incelenmiştir. Yazınsal, görsel ve görsel-işitsel araçların çeviri edincine katkısı bağlamındaki araştırmalara, duyusal öğrenmeyi öngören yeni eğitim yöntemleri katkı sağlamıştır. Alt edinç türlerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. "Çeviriye Giriş" ve "Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi" derslerinde yürütülen tüm uygulamalar, işbirliğine dayalı öğrenme modelini destekleyen öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmanın sonuç bölümüne veri sağlayan anket çalışmaları, yararlanılan ders araçlarının, çalışma biçimlerinin ve öğrenme ortamlarının öğrencinin motivasyonunu, dolayısıyla etkili ve kalıcı öğrenmeyi doğrudan etkilediğini ortaya koymuştur. Bu sonuç, eğitimde yararlanılan ders araçları seçiminde ve uygulama biçimlerinde öğrencilerin bireysel farklılıklarının göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu çalışma, işlevsel bir çeviri eğitimi için disiplinlerarası çalışmalar kapsamında eğitbilimsel yöntemlere ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekmektedir.

Summary:

The objective of this study is to examine the contribution of literary, visual and audio-visual tools to the translation competence in applied translation training. The conceptual and theoretical bases of the study dealing with the translation process as a whole consisting of sub-competences are grounded on translation studies and pedagogy. In the present study which brings together these two areas on the platform of functional and performance based theories, all tools and applications are investigated with an interdisciplinary understanding. For those studies related with the contribution of literary, visual and audio-visual tools to the translation competence, novel pedagogical methods predicting sensory learning have contributed as well. Applied studies focusing on the development of sub competence types are carried out in Istanbul, University, Marmara University and Yaşar University. All the practices carried out in "Introduction to Translation Studies" and "Translation Based Text Analysis" are in line with a student based education encouraging learning method based on collaboration. Surveys providing date for the conclusion part of the study have revealed that lesson tools, students' working styles, the motivation of learning environment have influenced directly to the effective and permanent learning. This result shows that individual differences of students should not be ignored in choosing the lesson tools and practice forms benefitted in training. This study highlights interdisciplinary studies considering pedagocical approaches for a functional translation training.