Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Yapı - Sosyal Değişme Anabilim Dalı

Akademik değerlendirme ve yükseltme kriterleri ve akademisyenlerin bu konudaki algılarını belirlemeye yönelik bir çalışma

Academic evaluation and promotion criteria: a study defining the perceptions of academicians on this subject

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375901 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akademik Değerlendirme ve Yükseltme Kriterleri'nin akademik alanda kazanmış olduğu önem, bizleri bu kriterlerin etkinliği konusunda düşünmeye sevk etmektedir. 20. yüzyılda dünya genelinde yaşanan ekonomik, politik ve sosyal değişimler akademik dünyayı etkilemiş ve üniversite yapıları da bu değişimlere ayak uydurmuştur. Uluslararası üniversite sıralamaları aracılığıyla makale ve atıf sayıları temelinde rekabet eden üniversitelerde fen ve sağlık bilimleri çerçevesinde geliştirilerek uygulanan atama ve yükseltme kriterleri, sosyal bilimler ve insan bilimleri alanlarının niteliklerine uygun olmamakla birlikte bu alandaki öğretim elemanlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket çalışması ile öğretim elemanlarının akademik değerlendirme ve yükseltme kriterlerine yönelik görüşleri alınmış ve bu görüşlerin bilimsel çalışma alanlarına göre farklılaşan yönleri ortaya koyulmuştur. Elde edilen veriler akademik atama ve yükseltme kriterlerinin bilimsel çalışma alanlarınn niteliklerine göre uyarlanması gerektiği argümanını doğrulamaktadır. Anahtar kelimeler: Akademik Değerlendirme, Ölçüt, Atıf, Atıf İndeksi

Summary:

The increasing importance of Academic Evaluation and Promotion Criteria in the field of academia has encouraged thoughts on the efficacy of these criteria. The economic, political and social changes of the world in general in the 20th and 21st centuries have affected the academic world and university structures have kept abreast of these changes. The applied appointment and promotion criteria which have been developed in the framework of science and health departments in competing univerisities on the basis of article and citation counts through international university rankings, although appropriate in the fields of social sciences and human sciences have negatively affected the academic staff in those fields. Through the administration of a questionnaire in this study, the opinions of academic staff towards academic evaluation and promotion criteria were obtained and these views revealed differences according to the areas of scientific work. The data obtained confirm the argument that academic appointment and promotion criteria should be adjusted according to the area of scientific work. Key words: Academic Evaluation, Criteria, Citation, Citation Index