Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Akademik örgütlerde kurumsal itibar ve iletişim ilişkisi Akdeniz Üniversitesi üzerine bir araştırma

Corporate reputation and communication relation: Research on Akdeniz University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250521 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akademik örgütler, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kurumlar işbirliği yaparak kamu kurumlarına önerilerde bulunarak öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunma misyonlarına sahip örgütlerdir. Bu kurumların kurumsal itibarları örgütün yüksek uzmanlığı ile ilişkilidir. Akademik örgütlerde iletişimin amacı ise, kurumun genel kamuda nasıl algılandığı ve buradaki farklı paydaş grupları arasında kurumsal itibarın nasıl algılandığı ve bu grupların kurumsal itibardan nasıl etkilendiği ve kurumsal itibarın performansı nasıl etkilediği ile ilgilidir.Araştırma kapsamında kurumsal itibar ile iletişim arasındaki ilişki Akdeniz Üniversitesi yöneticilerinin algılamalarına bağlı olarak incelenmiş, bu amaç çerçevesinde birinci bölümde kurumsal itibar kavramı, ikinci bölümde kurumsal itibara yönelik iletişimin özellikleri, üçüncü bölümde ise akademik örgütlerde kurumsal itibar ve kurumsal itibara yönelik iletişim ilişkisi açıklanmıştır. Araştırmanın son bölümünde akademik örgütlerde kurumsal itibar ve kurumsal itibara yönelik iletişim ilişkisini belirlemek amacıyla Akdeniz Üniversitesi yöneticilerinin kurumun itibarını algılamaları ile itibara yönelik iletişimini algılamaları arasında ilişki aranmış ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır.Sonuç olarak, kurumsal itibar ve iletişim arasındaki anlamlı ilişkide akademik örgütlerde kurumsal itibar, kurumun paydaşlarıyla kurduğu iletişiminin şeffaf, güvenilir, görünür ve fark yaratmasından etkilenmektedir.

Summary:

Academic organisations have the missions of making problems related with development and improvement of a country in scientific, culturel, social and ekonomic aspects through cooperating other institutions and making recommendations to public institutions matter of education and research and providing the outcomes to the benefit of public. The corporate reputations (Corporate or rather instution reputation) of these institutions are related with high professionalism of the organisation. In academic organisations the aim of communication is related with how institution is perceived by public, how corporate reputation is perceived among shareholder groups, how these groups are affected by corporate reputation and how corporate reputation affects performance.In this research, the relation between corporate reputation and communication is investigated according to the perception of Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Executives. Within the frame of this aim, in first chapter concept of corporate reputation, in second chapter the aspects of communication related with corporate reputation and in third chapter corporate reputation in academic organisation and communication relation related with corporate reputation are explained. In final chapter, the relationship between perception of corporate reputation and perception of communication related to reputation by Akdeniz Üniversitesi Executives have been investigated to define the relation between corporate reputation and communication relation related to corporate reputation and a noteworthy relation has been found.Finally, in the noteworthy relationship of corporate reputation and communication, corporate reputation in academic organisations is affected by the transparency, reliability, visibility and diversity of the communication of institution with its shareholders.