Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Akademik örgütlerde örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki: 'Akdeniz Üniversitesi'nde doktora yapan araştırma görevlilerinin örgüt kültürüne ve iş tatminine yönelik algı ve kanaatleri

The relationship among organizational culture and job satisfaction in academic organizations 'the contentmen and perception of the research employees who doctorate at the Akdeniz University

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 206324 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETGünümüzde globalleşen süreç, örgütler arasındaki rekabeti arttırmış ve rekabetortamında ayakta kalabilme çabaları ise beraberinde yeni yönetim felsefelerini ve tarzlarınıgeliştirmiştir. nsanların yönetimine ilişkin klasik yaklaşımlardan vazgeçilerek, insanunsurunun önem kazandığı yeni yönetim yaklaşımları geliştirilmiştir.Günümüz yöneticilerininiş, teknoloji, pazar, üretim, para ve kalite kaygıları duymaksızın öncelikle insan kaygısıduymaları, teknolojiye yaptıkları yatırım kadar sahip oldukları en değerli sermaye olan insanayatırım yapmaları bir zorunluluk halini almıştır.nsan kaynağının örgütsel hedefler doğrultusunda en etkili ve en verimli şekildekullanılmasında, çalışanların ihtiyaçlarının giderilerek iş tatminlerinin ve örgütebağlılıklarının sağlanmasında, örgüt kültürü, politikalar, kararlar ve örgütsel gelişmelerle ilgiliçalışanların bilgilendirilmesinde iletişim ve çalışanlar arası ilişkiler önemli bir süreç olarakkarşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte halkla ilişkiler ve insan kaynakları yöneticilerine önemligörevler düşmektedir. Halkla ilişkiler ve insan kaynakları uygulamalarının etkinliğininarttırılmasında örgüt kültürü ve iş tatmininin rolünü ve önemini ortaya koyan bu araştırmada,örgüt kültürünün ve iş tatmininin analizinde kullanılan alt boyutlar üzerinde durulmuş vearalarında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.Bu genel amaç çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi'nde doktora yapan araştırmagörevlilerinin örgüt kültürü ve iş tatminine yönelik algılama ve kanaatlerine bağlı olarakörgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır.Birinci bölümde; kültür ve örgüt kültürünün tanımını, özellikleri, örgüt kültürü ileilgili yaklaşımlar, örgüt kültürünü oluşturan öğeler, örgüt kültürü ile ilişkisi bulunankavramlar ve örgüt kültürünün analizinde kullanılan alt boyutlar ele alınmıştır.kinci bölümde; iş tatmini kavramının anlamı ve önemi, iş tatmini kuramları, iştatmininin belirleyici öğeleri, örgütlerde iş tatminini sağlamaya yönelik uygulamalar ve iştatminsizliğinin birey ve örgüt açısından sonuçları incelenmiştir.Çalışmanın son bölümünde, örgüt kültürü ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi tespit etmekamacıyla, Akdeniz Üniversitesi'nde doktora yapan araştırma görevlilerinin örgüt kültürüneyönelik algılama ve kanaatleri ile iş tatminine yönelik algılama ve kanaatleri arasındaSpearman Korelasyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; AkdenizÜniversitesi'nde doktora yapan araştırma görevlilerinin algıladıkları örgüt kültürü ile iştatmini arasında yüksek düzeyde bir ilişki bulunmuştur.Sonuç olarak, genç akademisyenlerin örgüt kültürünü algılama ve kanaatlerini iştatmini öğelerinin etkili olduğu, aynı şekilde örgüt kültürü öğelerinin de iş tatminine yönelikalgılama ve kanaatlerini etkilediği ortaya çıkmıştır.

Summary:

ABSTRACTGlobal process, nowadays, has increased the degree of competition among theorganizations and thus caused the development of new and modern management methods andphilosophies to survive through the competitive environment. The classical managementapproaches have been abandoned and the new ones for which the human element stands to bethe main interest are developed.It has become an obligation for the managers today to investin human-the most precious value they have - without worrying about business, technology,market, money and quality but caring and investing in human in the first place.Communication and relations among the workers; for the organizational culture,policies, decisions, acknowledgement of the workers about the organizational developmentsand acquaintance among the workers, stand to be the key process to answer the needs of theworkers, to satisfy them professionally and to ensure their organizational dedication to makeuse of the human source in the most affective and fertile way. Public relation and humanresource managers have roles of great importance through the progress. This very research -which shows the role and importance of organizational culture and job satisfaction of theworkers to increase the effect of public relations and human resources practices-also,indicates and emphasizes the lower dimensions which are used to analyse the organizationalculture and the job satisfaction - and their relations are as well inspected.According to this above mentioned general goal, the relationship between theorganizational culture and job satisfaction is studied due to the contentment and perception ofthe researchers who doctorate at the Akdeniz University.The first part examines; the definition of culture and organization, their specialities,organizational culture and the related approaches, the elements, the concept and the lowerdimensions to analyse the organizational culture.The second part examines the concept and importance of job satisfaction with alltheories, characteristic elements, practices at the organizations and the results ofunsatisfactoriness for both the individual and the organization.The last part of the study includes the Spearman Corelation analysis applied on theresearchers who doctorate at the Akdeniz University to compare their perception andcontentment of the organizational culture to the job satisfaction. The results has shown us thatthere is a high rate of relation between the organizationalculture and the job satisfaction.Consequently, it has been put forward that the young academicians are influenced bythe perception and contentment of the organizational culture which mutually effects theelements of organizational culture and job satisfaction.