Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Akademik performans değerlendirmesi için bir çok ölçütlü bulanık karar verme modeli

A fuzzy multi-attribute decision making model for academic performance evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166676 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AKADEMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ İÇİN BİR ÇOK ÖLÇÜTLÜ BULANIK KARAR VERME MODELİ ÖZET Akademik performans ya da bilimsel performans, bir üniversite öğretim üyesinin yâda kısaca bir akademisyenin değişik ölçütler bir arada göz önüne alınarak belirlenen değeridir diyebiliriz. Akademik performans eğer gerçekçi bir şekilde değerlendirilirse oldukça önemli bir göstergedir. Türkiye'de birçok üniversitede akademik performansın değerlendirilmesinde kullanılan belli bir standard mevcut değildir. Belli bir sistemi olanların çoğunda da genellikle üniversitelerin "akademik yükseltilme ve atanma ölçütleri" adı altında sıraladıkları bir dizi ölçüt ve bunlara ilişkin puanlardan oluşan bir sistem kullanılmaktadır. Bu sisteme göre akademisyenlerin puanı hesaplanıp, belli toplam puana göre doçentlik, profesörlük gibi pozisyonlara atanmaktadırlar. Ancak pek çok ölçütü ortak da olsa her üniversitede farklı bir sistem uygulanmaktadır. Akademisyenlerin performansı, bulundukları üniversitenin performansım da belirler. Yüksek öğretimde kalite konusunun ve akreditasyona geçişlerin pek çok üniversitede gündemde olduğu bu dönemde, akademisyenlerin performanslarının belli bir standarda uygun olarak ve gerçekçi bir biçimde değerlendirilmesi sadece akademik yükseltilme ve atanmalar için değil, bu balomdan da önemlidir. Akademik performansın değerlendirilmesi için; kullanımı kolay, her akademisyene ait verileri ortak bir bazda değerlendirebilen, esnek, sözel değişkenlerle ifade edilen ölçütleri kolaylıkla sayısallaştırabilen bir model yoktur. Akademik performans değerlendirme problemi içerdiği belirsizlik ve ancak öznel değerlendirilebilen ölçütleri ve ölçütlerin hiyerarşik yapısı nedeniyle, "bir çok ölçütlü bulanık performans değerlendirme problemi" olarak modellenmeye uygun görülmüştür. Mevcut bulanık çok ölçütlü karar verme yöntemlerinin uygulamaları ve teorisi konusunda kapsamlı bir yayın taraması yapılmıştır. Sonuç olarak bulanık analitik hiyerarşi prosesi esaslı bir model çalışması yapılmıştır. Bu modelde üç ayrı bulanık sıralama yöntemi kullanılmıştır. Çünkü modelin literatürdeki uygulamalarında sadece tek bir bulanık sıralama yöntemi kullanılmaktadır ve bu sıralama yönteminin bazı yetersiz kaldığı noktalar olmaktadır. Kullanılan değişik bulanık sıralama yönteminin sonuçları nasıl etkilediği tartışılmıştır. Model üç akademisyenin değerleri ile çalıştırılmıştır. Ayrıca yapılan duyarlılık andizinin sonucu nasıl etkilediği gösterilmiştir. vıııModelde kullanılan ölçütler üniversitelerin mevcut puanlama sistemlerindeki ölçütlerden derlenmiştir. Ana ölçütler pek çok akademik performans değerlendirme sisteminde olduğu gibi: Eğitim, araştırma ve hizmet olarak alınmıştır. Ancak söz konusu puanlama sistemlerinin hepsinde mevcut olmayan "yayınların sürekliliği", "konusunun güncelliği", "yazar sayısı" gibi ölçütlerde uygun bir hiyerarşik yapı çerçevesinde modele katılmışta. Bilgiler tablolar halinde tutulduğundan hesaplar kolayca MS Excel programı kullanılarak yapılabilmektedir. Ancak özel bazı hesaplamalar Visual Basic ile geliştirilen makrolar ile yapılabilmektedir. ıx

Summary:

A FUZZY MULTI-ATTRIBUTE DECISION MAKING MODEL FOR ACADEMIC PERFORMANCE EVALUATION SUMMARY Academic performance or scientific performance is the value of an academician evaluated by considering various criteria at the same time. If academic performance can be evaluated in a realistic and correct way, then it is a very important indicator. In many universities in Turkey there exists no standart for evaluating academic performance. In those who seem to have a system, they have a set of criteria with their related set of points which is used for the purpose of acedemic promotion. According to those systems cumulative points are calculated and used for promoting to positions like: associate professor and professor. Also, even though many of the criteria used at different universities are the same, each of them use different points for evaluation. Individual performance of the academicians also determine the performance of the institute to which they belong. Considering the currently important topics like "quality in higher education" and "accreditation", it is very important to evaluate academic performance in a standard and realistic way. There exists no easy to use and flexible model for academic performance evaluation, which can evaluate all the data for each academician on a common basis and can easily quantify the linguistic data. Considering the uncertainty it involves and the criteria which can only be evaluated subjectively and the hierarchical structure of the criteria; academic performance evaluation problem is suitable to be modelled as a fuzzy multi attribute decision making problem. An extensive literature survey is carried on the existing applications and theory of fuzzy multi attribute decision making methods. As a result a fuzzy analytical hierarchical process based model is used. In this model three different fuzzy ranking methods are used. In the applications of this technique in literature, only one fuzzy ranking method is used and this method may be inadequate at some points. In this study the effects of using different fuzzy ranking methods on the results are also discusssed. Model is used for the data of three academicians. Also a sensitivity analysis is made to see effects on the results. The criteria used in the model are derived from the existing systems of points from various universities. The main criteria are taken as: Education, research, and service as it is in many academic performance evaluation systems. But also some criterialike; "the continuity of publications", "currency of the subject", and "number of authors" are also added to the model in the appropriate hierarchy of the criteria. Since the values are in the form of tables, calculations can be easily performed by using MS Excel program. Some special calculations can be done quickly by using Macros developed in Visual Basic. XI