Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Periodontoloji Anabilim Dalı

Akademik stresin gingival dokular üzerine etkisinin değerlendirilmesi

The evaluation of the effects of academic stress on the gingival tissues

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123768 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

77 ÖZET Akademik Stresin Gingival Dokular Üzerine Etkisi Periodontal hastalıkların başlangıcı için tek bir faktör yeterli değildir, çeşitli faktörlerin biraraya gelmesi gerekmektedir. Bu faktörlerden birisi de stresdir. Yıllardır pek çok araştırıcı, stresin periodontitis için bir risk faktörü olabileceği hipotezini tartışmaktadır. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak net olarak stresin periodontal dokular üzerine etkisi gösterebilen, detaylı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu noktadan hareketle başlatılan bu çalışmada, akademik stresin gingival dokular üzerindeki muhtemel etkisi, üç farklı dönemde karşılaştırılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Fakültemizin 4. sınıf öğrencilerinden rastgele yöntemle seçilen 40 öğrenciden, final sınavlarında, sınavdan bir ay önce ve sınav döneminden iki ay sonra olmak üzere üç dönemde ölçümler alınmıştır. Klinik parametreler olarak; plak indeksi (PI), gingival indeks (Gl), cep derinliği (CD) ve sondalamada kanama indeksi (SKİ) ve dişeti oluğu sıvısı akış miktarı (DOS) değerlendirilmiştir.Tüm klinik paramatreler Ramfijord dişlerin mezial, distal, mid-bukkal ve lingual bölgelerinden alınmıştır. Sadece DOS akış miktarı için üst çene kanın dişlerininin vestibul yüzeylerinden ölçüm yapılmıştır. Stres seviyesini ölçmek amacıyla Spielberger'in tanımladığı iki bölümden oluşan "Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri" kullanılmıştır. Üç dönemde alınan tüm parametrelerin sonuçlarına göre; Pl ve CD hariç, diğer tüm parametrelerde, D, S, Pl, Gl, SKİ ve DOS akış miktarında, dönemler arası görülen değişiminlerin farkları biyoistatistiksel olarak oldukça anlamlı bulunmuştur. En yüksek değerler sınav döneminde iken, sınav öncesi ve sınav sonrası dönem değerleri onu sırasıyla takip etmiştir.78 Tüm bu parametrelerdeki değişimlerin birbiriyle korelasyonuna bakıldığı zaman ise, I. Dönemde Gl ile S, PI, CD ve SKİ arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (S için p<0.05, PI, CD ve SKİ için p<0.01). II. dönemde Gl ile DOS, PI, CD ve SKİ arasında doğrusal bir ilişki görülürken, III. dönem ise Gl ile Pl ve Gl ile SKİ arasında pozitif bir korelasyon olduğunu gözlenmiştir. Diğer parametreler arasında herhangi bir doğrusal ilişki bulunmamıştır. Bu çalışmanın sonuçları, akademik stresin gingival enflamasyon için önemli bir risk faktörü olduğu hipotezini desteklemektedir. Anahtar Sözcükler: Gingivitis, periodontal enflamasyon, psikolojik stres.

Summary:

79 SUMMARY The Evaluation of The Effects of Academic Stress on The Gingival Tissues The aetiology of periodontal diseases is complex and there are many causative factors, of which stress is one of them. Over recent years, several authors have discussed the hypothesis that psychological stress might be a risk factor for periodontal disease. There are many studies that have examined the association between stress and progression of periodontal disease. However, this correlation cannot be explained and that prospective researches are still missing. We, therefore, analysed the effects of academic stress on gingival tissues in a prospective design. The population of this study is consisted of 40 dentistry students who were selected randomly. The following clinical parameters and stress assessments were evaluated in three different time periods; one month before final term, in the middle of the final term and two month after final terms. These clinical parameters are plaque index (PI), gingival index (Gl), bleeding on probing (BOP), probing pocket dept (PPD) and the amount of crevicular fluid flow (CFF). All periodontal clinical evaluations, except CFF, were performed at 4 sites of Ramfijord Tooth, including mesial, distal, buccal and lingual aspects. CFF measurements are performed at buccal surface of max canines. Academic stress was assessed using the State-Trait Anxiety Inventory (STAI) (Spielberger, CD., 1970). The changes in the mean of the measurements of all parameters, except PI and PPD, between the final term and control terms were statistically significant. While the highest values are seen in the final term, the values of the periods before and after the final followed them, respectively. Pearson Correlation Analysis indicated that; in the first measurement, there was significant correlation between Gl and S; PI, PPD, BOP (S:80 p<0.05, PI, PPD and BOP: p<0.01). In the second measurement, significant correlation was found between Gl and CFF, PI, PPD, BOP. In the third measurement: there was positive correlation between Gl and PI, Gl, BOP. There wasn't any correlation between the other parameters. These results support the hypothesis that academic stress is a significant risk factor for gingival inflammation. Key Words: Gingivitis, periodontal inflammation, psychological stress.