Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Akademisyenler arasında ses bozukluğunun ve risk faktörlerinin belirlenmesi

Voice disorder and risk factors in academicians

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 440360 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmada, akademisyenlerde ses bozukluğun görülme sıklığının ve ses bozukluğuna sebep olan risk faktörlerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Akademisyenlerde ses bozukluğu ve risk faktörlerini betimlemek için araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan bağımsız değişkenler kişisel yaş, cinsiyet, çalışma hayatı ve ortamı, yaşam kalitesi ve alışkanlıkları; bağımlı değişken ise boğazda ağrı veya tahriş hissidir. Araştırmaya Anadolu Üniversitesi'nin yüksekokulları, fakülteleri, enstitüleri ve konservatuarında çalışmakta olan öğretim üye ve elemanlarından oluşan 56 kişi katılmıştır. Katılımcıların her birine kendilerini değerlendirdikleri elektronik anket uygulanmıştır. Çalışmada veriler katılımcıların elektronik ortamda doldurdukları anket ile toplanmıştır. Toplanan veriler Chi-square, Continuity Correction, Fisher's Chi-square testleri uygulanarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda çalışma hayatı değişkenlerinden sınıftaki maksimum öğrenci sayısı ile boğazda ağrı veya tahriş hissi şikâyeti arasında anlamlı bir ilişki bulunurken diğer bağımsız değişkenler ile boğazda ağrı veya tahriş hissi şikayeti arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu bilgi ışığında sınıftaki öğrenci sayısı arttıkça akademisyenlerde ses bozukluğu riskinin arttığı düşünülmektedir.

Summary:

The aim of this study is to investigate and describe the prevalence and the risk factors of voice disorders in academicians. The method of the study is survey. Participants are the academicians of Anadolu University's faculties, institutions, and conservatoire. The total number of participants is 56. Independent variables of this study are gender, age, work organization, work load, habits and life quality; dependent variable is pain or irritation in throat. Self-evaluation electronic questionnaire was implemented to the participants. The data collected from participants was analyzed by Chi-square, Continuity Correction, Fisher's Chi-square tests. The result of the study indicates that there is a significant correlation between the maximum student in per class and the prevalence of pain or irritation in throat. No significant correlation found between other independent variables and pain or irritation in throat. Thus, it can be thought that the risk of voice disorder is increasing due to the maximum number of student in per class.