Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı

Akademisyenlerin inovasyon eğilimlerinin ölçülmesi çalışması: Akdeniz Üniversitesi örneği

Measuring innovation trends of academicians: Akdeniz University samples

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 520623 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu araştırmanın amacı Akdeniz Üniversitesi örneğinde akademisyenlerin inovasyon eğilimlerini ölçmeye yönelik Akademisyen İnovasyon Eğilim Ölçeği'nin (AİEÖ) geliştirilmesidir. Ölçek geliştirilme sürecinde OSLO Kılavuzu İnovasyon kavramı ve ölçüm çerçevesi ile TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksi ve Akademik performansa dayalı üniversite sıralama (URAP) endeksi boyut ve gösterge içerikleri temel alınmıştır. Akademisyen İnovasyon Eğilim Ölçeği'nin (AİEÖ) geliştirilmesinde pilot çalışma için 17 madde oluşturulmuş (n =50) 'ye uygulanarak AİEÖ için yapısal dil geçerliği ve kapsam geçerliliği sonucunda AİEÖ 14 madde olarak revize edilmiştir. AİEÖ uygulaması (n = 152) gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular kapsamında 14 maddelik 3 faktörlü bir AİEÖ elde edilmiştir. Bunun yanında AİEÖ'nün güvenirlik analizi değerleri incelenmiştir. Güvenirlik analizi ile ilgili değerler incelendiğinde AİEÖ faktörleri için .70 üzerinde iç tutarlığına sahip olduğunu göstermektedir. Bulgulara göre akademisyenlerin Akademisyen İnovasyon Eğilim Ölçeği'nin (AİEÖ) faktör puanları çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma bulguları, Akademisyen İnovasyon Eğilim Ölçeği'nin (AİEÖ) akademisyenler için inovasyon eğiliminde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Summary:

The purpose of this research is to develop Academician Innovation Trend Scale (AITS) to measure the innovation tendencies of academicians in the case of Akdeniz University. In the process of scale developing of the AITS which on the concept of innovation and measurement framework, based on the OSLO Manual, TÜBİTAK Entrepreneur and Innovative University Index and University Academic Performance Ranking (URAP) Index dimensions and indicators. On the development of the AITS, 17 items were created for the pilot study (n = 50), and the AITS was performed by structural language and scope validity. As a result of the pilot study the AITI has been reorganised with 14 items. Reorganised AITS was practise with N=152 and was performed by exploratory factor analysis (EFA). As a result of EFA AITS has reorganised with 14 items which were obtained with 3 factors. AITS perfomed values are examined for reliability analysis that shows AITS factors have a good internal consistency over 0.70. Academician Inventory of Innovation Scale (AITS) scores of academicians were examined according to various variables. According to research findings indicate that the Academician Innovation Tendency Scale (AITS) can be used as a valid and reliable measurement scale for academicans.