Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Akarsu taşımacılığının dünyadaki durumu ve Karasu Nehri'nde taşımacılık potansiyelinin incelenmesi

Navigation in the world and investigating the navigation potential in Karasu River

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143030 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Fırat nehri ülkemizin en önemli nehirlerinden olup, Karasu nehri olarak Erzincan'dan geçmektedir. İl içerisindeki uzunluğu 239 km.yi bulmaktadır. Üzerinde navigasyon olanaklarını araştırdığımız kısım Fırat Nehrinin Erzincan Ovası' na girdiği Tanyeri ile ovayı terkettiği Kemah Boğazı arasında kalan kısımdır. Böyle bir çalışmanın bir çok pratik yararı olacaktır. Bölgedeki trafik yükü hafifleyecek ve bölgenin başta maden cevheri olmak üzere, tarım, orman ve sanayi ürünleri su yoluyla daha ekonomik bir şekilde taşınacaktır. Erzincan bölgesinin ekonomik durumunun böyle bir çalışma için gerekli potansiyele sahip olduğu, yapılan araştırmalardan anlaşılmıştır. Nehrin navigasyon açısından değerlendirilmesine geçmeden önce hidrolojisi ve topografyası incelenmiş gerek büyük debi değişimleri, gerek düzensiz yatak şekilleri ve katı madde birikintileri dolayısıyla azalan su derinliklerinin navigasyon açısından olumsuz faktörler olduğu gözlemlenmiş, nehri kanalize etmeden navigasyonun tatminkar olamayacağı kanaatine varılmıştır. Çalışmada navigasyon hakkında birtakım teknik özellikler özetlenmiş ve bu bilgiler ışığında kullanılmıştır.

Summary:

Fırat which passes Erzincan as Karasu river is one of the most important river in Turkey. The lenght of river is nearly 239 km in the city. The part which we investigated is between the beginning of Tanyeri and the end part of Kemah. Such a study is very useful in practise. The traffic load will be diminished in the area and also mine ores, industrial and forestry products will be transported on this motor way more economically. We optioned from this research that the economical state of Erzincan district has enough potential for navigation works. Before we investigated the river related to navigation, the evaluation of the topographic and hydrolojic data showed that navigation would not be possible without river canalisation on area. Great differences of discharge, irregular bed shapes, low-water depth and great amount of sediment transport. In this study, literature about navigation is summarised and these were used.