Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Akaryakıt bayilik sözleşmesi

Fuel dealership agreement

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407440 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, akaryakıt bayilik sözleşmesi, Borçlar Hukuku ve Rekabet Hukuku bakımından incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde, bayilik sözleşmesinin tanımı, unsurları, benzer sözleşmelerden farkları ve hukuki niteliği üzerinde durulmuştur. Akaryakıt bayilik sözleşmesi, bayinin bir dağıtım ağına dâhil olarak dağıtıcının markası altında, kendi adına ve hesabına satış yaptığı ve sözleşme konusu malların sürümünü arttırıcı faaliyetlerde bulunduğu sözleşmedir. Çalışmanın iki bölümünde ise, akaryakıt bayilik sözleşmesinde yer alan tarafların hak ve yükümlülükleri incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca, akaryakıt bayilik sözleşmesinde oldukça sık rastlanılan intifa uygulamasına da değinilmiştir. Özellikle intifa-rekabet ilişkisi konusuna ayrıntılı olarak değinilmiştir. Ayrıca akaryakıt bayilik sözleşmesinde, yeniden satış fiyatının tespiti ve hasarın geçişi gibi konular da ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, akaryakıt bayilik sözleşmesinin sona ermesi kavramı incelenmiştir. Akaryakıt bayilik sözleşmesini sona erdiren sebepler açıklanmıştır. Bunun haricinde, intifa hakkını sona erdiren sebeplere de değinilmiştir. Ayrıca, bayilik sözleşmesi ve intifa hakkının sona ermesinin etkileri üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bayilik, Akaryakıt, İntifa, Dağıtım Anlaşmaları, Akaryakıt Bayilik Sözleşmesinin Sona Ermesi

Summary:

In this study, fuel dealership agreement has been analysed with regard to both Obligation Law and Competition Law. In the first chapter of thesis, definition of dealership agreement, its elements, the differences of dealership agreement from similar agreement types has been emphasized. Fuel dealership agreement is contract which dealer sell fuel his own behalf and for his own account and perform activities aimed at increasing the sales as it included in the distribution network. In the second chapter of this study, rights and obligations of parties of agreement has been examined. In addition to in this chapter, right of usufruct which is mostly used in fuel oil sector has been mentioned. Particularly relation between usufruct and competition law has been specifically dealt. Furthermore, in fuel dealership agreement, issues such as resale price fixing and passing risk has been reviewed. As a result, in the third and last chapter, termination of dealer agreement has been considered. Grounds of termiantion of fuel dealership agreement has been examined. Additionaly, grounds for the termination of the usufruct has been mentioned. Effects on termination of usufruct and dealer agreement has been evaluated. Keywords: Dealership, Fuel Oil, Usufruct, Distribution Agreement, Termiantion Of Fuel Dealership Agreement