Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Akaryakıt istasyonu bayilik sözleşmesi

Dealership agreement in petroleum sector

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451451 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezin konusunu, akaryakıt istasyonu bayilik sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları oluşturmaktadır Akaryakıt istasyonu bayilik sözleşmesi; akaryakıt sağlayıcısının, mallarının tamamını veya bir kısmını satmak üzere akaryakıt bayisine göndermeyi taahhüt ettiği; tek elden satın alma yükümlülüğü olan akaryakıt bayisinin de buna karşılık, akaryakıt sağlayıcısının dağıtım ağına dâhil olarak, sözleşme konusu malı kendi adına ve hesabına satma ve bu mal ile hizmetlerin sürümünü arttıracak faaliyetlerde bulunma yükümlülüğünü üstlendiği çerçeve niteliğinde bir sözleşmedir Akaryakıt istasyonu bayilik sözleşmesi de bayilik sözleşmesi gibi Borçlar Kanunu'nda veya diğer kanunlarda tüm unsurlarıyla birlikte düzenlenmediğinden isimsiz bir sözleşmedir Tezin ilk iki bölümünde sözleşmenin ortaya çıkışı, tanımı, unsurları, hukuki niteliği ve özellikleri ortaya konulmaya çalışılmış ve üçüncü bölümde sözleşmenin diğer benzer sözleşmeler ile arasındaki farklar ortaya konulmuştur Dördüncü bölümde sözleşmenin Rekabet Hukuku ile olan ilişkisi ve ilişkinin sözleşmenin süresine olan etkisi üzerinde durulmuş olup; beşinci bölümde ise sözleşmenin taraflara yüklediği hak ve borçlara yer verilmiştir Bayilik sözleşmesi, ölüm, iflas, fiil ehliyetinin kaybı, tarafların karşılıklı anlaşması, olağan ve haklı sebeple fesih ile veyahut taraflardan herhangi birinin lisansının sona ermesi nedeniyle sona erebilecektir Bayilik sözleşmesinin sona ermesinin taraflar üzerinde bir takım ekonomik sonuçları olacaktır Tezin son iki bölümünde ise sözleşmenin sona erme sebepleri ile sona ermesinden kaynaklanan sonuçlar ve taraflar üzerindeki etkileri incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The subject of the thesis is the termination of dealership agreement and the results of termination Dealership agreement inpetroleum sectoris a continuous, framework agreement in which the supplier is obliged to send the contract goods to the station dealer and in return the station dealer is obliged to purchase the goods from a single source, sells the goods and increases the sales of the contract at his own name and account Dealership agreement is not regulated by law They are innominate contracts by this means The agreement terminates on the grounds of death, bankruptcy, the loss of capacity to act, decertification, mutual agreement, termination with notice and termination on fair cause The reasons such as not sending the contract goods to the station dealer or not displaying adequate activity in order to increase the sales are examples of fair cause The termination of the dealership agreement has various, distinct and complicated results The problematic issues which are caused by the termination of the contract have analyzed in detail ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.