Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Akçakoca kıyı bandı örneğinde görsel kalitenin belirlenmesi ve değerlendirilmesi üzerine bir araştırma

Determination and improvement of visual quality at a sample of Akçakoca coastline

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 297556 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma; Akçakoca kenti kıyı bandının yaklaşık 14 km'lik kısmı ve yakın çevresinde sürdürülmüştür. Görsel kalite değerlendirme ölçütlerine bağlı olarak yapılan çalışmada elde edilen bulgular, kıyı bandının mevcut durum analizi ile iyileştirilmiş hallerinin kıyaslanmasından oluşmakta; uzman grubu ve halkın katılımı ile de desteklenmektedir. Görsel kalite değerlendirmesinde; Lynch (1960)'in ?kent imgeleri? nin oluşturulmasında belirlediği etmenlerden ve Çakcı (2007)'nin çalışmasında kullandığı Nasar (1992)'ın ?Visual preferences in urban street scenes: a cross cultural comparison between Japan and the United States? isimli çalışmasındaki mekânsal karakteristiklerden yararlanılarak bir görsel ölçüt modelleme süreci geliştirilmeye çalışılmıştır.Kıyı bandı üzerinde görüntülenen 42 adet fotoğrafın, uzman görüşleri doğrultusunda elenmesi ile belirlenen 17 adet fotoğraf araştırmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Kullanıcı grubundan da bu 17 adet fotoğraf ve iyileştirilmiş halleri olan kurgu tasar görüntülerinin mekânsal karakteristiklere göre değerlendirilmeleri istenmiştir.Araştırmada kullanılan yöntemin analiz sonuçlarına dayanılarak, istatistiksel anlamda anlamlı veriler elde edilmiştir. Araştırma bulgularının değerlendirilmesi sonucu her bir fotoğrafın; düzenlilik, açıklık, bakımlılık ve doğal elemanların varlığının seviyeleri belirlenmiş ve mevcut görüntüler ile kurgu tasar görüntüler arasındaki karakteristik farklar ortaya konulmuştur.

Summary:

This research has been conducted along a 14 km part of Akçakoca coastline. Research findings, which depend on visual quality assessment criteria, include analysis of the current situation of the research area, and the comparisons of current visual landscape and proposed improvements, supported with expert and public participation. For visual quality assessment; the factors determined by Lynch (1960) for his study on city image, and Nasar (1992)?s spatial characteristics in his study ?Visual preferences in urban street scenes: a cross cultural comparison between Japan and the United States?, also used by Çakcı (2007), were used to develop a visual criteria modelling process.The main material of the research are 17 photographs of the coastline which were selected from 42 photographs depending on expert opinions. User group, selected from the public, were asked to assess the spatial characteristics of the research area by comparing the selected photographs and the photographs that represent proposed improvements.Significant data were derived depending on the analysis results of the methodology used in this research. Levels of order, openness, maintenance and presence of natural elements were determined by assessing research findings, and the differences between spatial characteristics were displayed using comparison results of photographs of current landscape and proposed improvements.