Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Anabilim Dalı

Akçalı Dağları bitki örtüsü ve geçirdiği değişimler

Vegetation of the Akçalı Mountains and the changes they have undergone

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 465560 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Orta Torosların kıyı sıra dağlarını oluşturan sistem olan Akçalı Dağları birçok zirve barındırmakla birlikte en yüksek yerini 2339 m ile Sarıtaş tepe oluşturmaktadır. Saha, doğuda Çakır dere vadisi, kuzey kesimde bir kısmını Alanya sınırları içinde yer alan Alacami ve Bucakköy yerleşmesinin bulunduğu sahaya kadar Göksu nehrinin önemli iki kolundan biri olan Ermenek çayı vadisi, bu yerleşmelerden sonra ise Akdeniz'e dökülen Dim çayı vadisi kuzeybatı sınırını belirler. Güney ve batıda ise Akdeniz ile sınırlanmış bulunmakta olan alanda önemli yerleşim merkezleri Gazipaşa, Anamur, Bozyazı, Kazancı bütün ilçe sınırları ile yer alırken Alanya ve Gülnar'ın bazı kesimleri saha içinde yer alır. Çalışma sahası kıyıdan başlayarak 2339 m'ye kadar uzanan yükselti farklılığına sahiptir. Akdeniz ikliminin gözlendiği çalışma alanında kıyıda tahrip sahalarında ortaya çıkan çalı vejetasyonunun yanında korunan alanlarda kızılçamlar ve çeşitli yaprak döken türler baskın durumdadır. 1200 m'nin üzerindeki sıcaklık ve yağış şartlarının kısmen değiştiği yüksek Akdeniz katının ana elemanını sedirlerin yanında Toros göknarı ve karaçamlar oluştururken toprak tabakasının ortadan kalktığı ve yağışların azaldığı daha zor koşullarda ardıçlar orman üst sınırını oluşturmaktadır. 2100-2200 m'den sonra ise yağış ve sıcaklık koşullarının olumsuzluğu yanında özellikle plato sahası üzerinde tahripten dolayı geven ve çoban yastıkları gibi dikenli türler görülmektedir. Vejetasyon değişiminin belirlenmesi amacıyla araştırma sahası içinde 1500 m yükseltisindeki Türke Yaylası (Anamur) sınırları içindeki toprak kesitinden alınan örneklerin işlenmesi sonucu ana kesit boyunca arboreal türler içinde baskın türü sedirlerin oluşturduğu gözlenmiş, belirli dönemler içinde odunsu türler ile otsu türler birbirinin tersi yönünde değişim göstermiştir. Bazı seviyelerde özellikle eğreltilere ait spor artışı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bölgesi, bitki coğrafyası, dağılış, polen, Taşeli Platosu, yetişme ortam

Summary:

Akçalı Mountains, which composes coastal mountain ranges of the Central Taurus, comprise a lot of summits and the highest point of Akçalı Mountains is Sarıtaş peak with 2339 m. The study area is surrounded by Çakır stream basin on the East, the Mediterranean Sea on the South and East, and Ermenek river basin that is one of two important tributaries of Göksu river on the North, down to Alacami and Bucakköy settlements in Alanya. After these settlements, Dim river basin which disembogues into the Mediterranean determines the northwest border of the area. The major settlements in the area are Gazipaşa, Anamur, Bozyazı and Kazancı with all country borders, Alanya and Gülnar with some part. The elevation of the area under study ranges from coast to 2339 m. In the area which has Mediterranean climate, shrub vegetation on the destructed coast, Pinus brutia and various non-evergreen species in the protected parts are dominant. Cedrus, Taurus Abies and Pinus nigra are major elements above 1200 m with relatively changing temperature and precipitation. Juniperus forms the upper forest border on the places which have removed topsoil and low rainfall. In the difficult conditions of precipitation and temperature, thorn species such as Astragalus and Acantholimon have been observed due to destruction after 2100-2200 m. For determination of vegetation change in the study area, analysis of earth samples collected from Türke plateau (Anamur) at 1500m elevation shows that Cedrus is dominant among arboreal species. Also woody species and herbaceous species showed an alteration in opposite directions to each other within a certain period. An increase in Pteridophyta spores was detected in some levels. Key words: Akçalı Mountains, Taşeli Plateau, plant geography, pollen, plant growth environment, distribution