Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Akciğer ışınlamalarında ışınlanan akciğer volümünün radyasyon pnömonisi üzerine etkisi

The effect of irradiated lung volume on radiation pneumonitis

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124352 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer kanseri nedeniyle torasik radyoterapi uygulanan hastalarda en sık gözlenen doz kısıtlayıcı toksisite, radyasyona bağlı pulmoner hasardır Radyasyona bağlı akciğer hasarını tedavi etme olanakları çok sınırlı olduğundan, bu hasardan mümkün olduğunca korunmak tedavinin hastada yaratacağı morbiditeyi önlemede en önemli faktördür KHDAK'li hastalarda radyasyon hasarını öngörmede doz-volüm histogramı parametreleri ve plazma sıvısında TGF-p seviyelerinin kullanılabilirliğini incelemek için bir çalışma düzenlenmiştir Çalışmamıza 15 hasta dahil edilmiştir Hastaların 8 'ine primer, 2 tanesine post operatif, 4 tanesine palyatif, 1 tanesine ise postoperatif güdük nüksü nedeniyle radyoterapi uygulanmıştır Toplam radyoterapi dozu 60-66 Gy arasında değişmekte olup medyan doz 60 Gy'dir Bir hastaya tedavi sırasında ortaya çıkan uzak metastaz nedeniyle toplam 50Gy radyoterapi uygulanmıştır Radyasyon pnömonisi 3 hastada saptanmıştır Bu hastalardan 2 tanesinde 1 ve 9 aylarda derece II, 1 tanesinde ise 6 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.