Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer kanser cerrahisi sonrası uzun dönem yaşam kalitesi, solunumsal ve fonksiyonel kapasite ölçümleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 163296 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı akciğer kanseri nedeni ile rezeksiyon uygulanan hastalarda preoperatif dönem ve postoperatif 6 aydaki fonksiyonel ve solunumsal kapasitelerini ve yaşam kalitelerindeki değişimleri araştırmaktır HASTALAR VE YÖNTEM : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'nda ekim 2002 ve nisan 2004 tarihleri arasında akciğer kanseri nedeniyle küratif rezeksiyon yapılan ardışık 90 hasta çalışmaya dahil edildi Prospektif olarak ameliyat öncesi dönemde ve ameliyat sonrası 6 ayda Short-form-36 Helth Survey (SF-36) anketi hastalara uygulandı Hastaların yaşları cinsleri, kilo ve boyları sigara kullanımları, ek bir hastalığa sahip olup olmadıkları, kronik ilaç kullanımı, daha önce geçirilmiş ameliyatları sorgulandı ve kayıt edildi Tüm hastaların, solunum fonksiyon testleri, arter kan gazı değerleri, 6 dakika yürüme testi, yaşam kalitesi (SF-36 ile) anketi preoperatif dönem ve postoperatif 6 ayda değerlendirildi Çalışmanın veri analizinde SPSS (Statistical Package for Social Science), istatistiksel yazılım programı kullanıldı Çalışmada parametrik testlerden independent Samples Test, Paried Samples T Test, nonparametrik testlerden ise Mann Whitney U testi kullanıldı BULGULAR: Çalışmaya alınan primer akciğer kanserli toplam 90 hastanın ameliyat öncesi dönem ile ameliyat sonrası 6 aydaki SF-36 subgrup parametreleri karşılaştırıldı Yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, fiziksel fonksiyon, fonksiyonel fiziksel rol güçlüğü skorlarında artma, enerji, sosyal fonksiyon ve zihin sağlığı skorlarında azalma tespit edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.