Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akciğer kanseri erken tanısı

Early diagnosis of lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 326321 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akciğer kanserine bağlı ölümleri azaltmak için tarama programı olarak dijital radyografi (DR) ile birlikte kullanılabilecek Bilgisayar Destekli Tanı (BDT) sisteminin etkinliğini araştırmak.Yöntem: Çalışmamızda Mart 2010 Nisan 2011 tarihlerinde digital radyografide nodül saptanan ve nodül varlığı Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile verifiye edilen 24 hastanın ve digital radyografileri normal olan 21 hastanın dijital radyografi görüntüleri Bilgisayar Destekli Tanı (BDT) programı ile tarandı. Digital radyografi çekimlerinde DirectView DR 7500 Sistem ( Kodak, NY, USA ) ,BT çekimlerinde Aquillon 64 dedektörlü BT ( Toshiba Medical Systems, Tokyo, JAPAN) kullanıldı. Dijital radyografi görüntüleri OnGuard 5.1( Riverain Medical, Ohio, USA ) programı ile tarandı.Verilerin analizi için SPSS 14 programı (SPSS Inc., Chicago, Illinois. USA) kullanıldı.Bulgular: BDT programının sensitivitesini %30.2 olarak saptadık. BDT programının sensitivitesi periferik yerleşimli nodüllerde ve 1-3 cm aralığındaki nodüllerde artış gösterirken 3 cm'nin üstündeki nodüllerde komşu yapılarla süperpozisyon nedeniyle hafif azalma göstermekteydi. Çalışmamızda BDT programı radyografi başına 1.1 yanlış pozitif nodül saptadı.Sonuç: Ülkemizde dijital radyografide ilk defa kullanılan BDT programının sensitivitesi düşüktür. Gelecekte daha büyük hasta gruplarıyla BDT programının radyologların performansına etkileri ve uzun takip süreleri ile tarama programı olarak dijital radyografi ile birlikte BDT kullanımının akciğer kanseri mortalitesine etkileri araştırılabilir.Anahtar kelimeler: Akciğer kanseri, erken tanı, tarama, dijital radyografi, bilgisayar destekli tanı

Summary:

Objective: The aim was to evaluate the usefulness of a Computer-Aided Diagnosis (CAD) systems which can be used with Digital Radiography (DR) as a screening test to decrease the lung cancer-related deaths.Methods: In our study 24 nodule-positive (verified by Computed Tomography) and 21 nodule-negative chest radiography between March 2010 April 2011 scanned with CAD program. DR images obtained with DirectView DR 7500 System ( Kodak, NY, USA ) and for CT examinations Aquillon 64 dedector CT ( Toshiba Medical Systems, Tokyo, JAPAN) was used.DR images scanned with OnGuard 5.1( Riverain Medical, Ohio, USA ) program. The study data evaluated with SPSS 14 program (SPSS Inc., Chicago, Illinois. USA).Results: We found that sensitivity of the CAD is 30.2%. The sensitivity of the CAD program show an increase in the peripheral and 1-3 cm sized nodules and show a slight decrease in nodules bigger than 3 cm because of superposition with adjacent anatomical structures. CAD program detected a 1.1 false-positive nodule per radiography.Conclusions: Sensitivity of the CAD program which used first in our country is low. With larger patient groups effect of CAD programs on radiologists performance and with longer follow-up time effect of digital radiography with the use of CAD as a screening program on lung cancer mortality can be evaluated.Keywords: Lung cancer , early diagnosis, screening, digital radiography, computer-aided diagnosis