Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Akciğer kanseri radyoterapisinde uygulanan iki farklı planlama tekniğinin dozimetrik olarak karşılaştırılması

Dosimetric comparison of two different planning technique applied in lung cancer radiotherapy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 554237 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanılı hastalarda iki radyoterapi tekniğinin hedef hacim ve kritik organ dozları açısından karşılaştırılmasıdır. Yöntem:Lokal ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı olan ve üç boyutlu konformal radyoterapi ile tedavi edilmiş 9 hastanın tedavi planları Hibrittekniği ile tekrar yapıldı. Hibrit planlar, toplam fraksiyonun %60'ı 3 boyutlu konformal radyoterapi (3BKRT), %40'ı yoğunluk ayarlı radyoterapi (YART) ile uygulanacak şekilde hazırlandı ve toplam 66 Gy doz uygulandı. Spinal kord, kalp, akciğer ve özofagus kritik organlar olarak konturlandı. Hedef hacim, kritik organ hacimleri, homojenite indeksi (HI) ve konformite indeksi (CI) karşılaştırıldı. İstatistiksel analiz için t-testi ile Wilcoxon testi kullanıldı ve p < 0,05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Her iki teknik ile %95 izodozun hedef hacmi sarması arasında istatistiksel fark bulunmamasına rağmen, Hibrit tekniği ile daha homojen doz dağılımı sağlanmıştır. Hibrit tekniği ile %107'yi geçen sıcak noktaları düşük tutmak mümkün olmuştur. Ancak, karşı akciğerin aldığı V5 değeri Hibrit teknikte istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek bulundu ( p < 0,05). Kalbin aldığı dozlar açısından iki teknik arasında fark gözlenmezken, özofagus ve spinal kordun aldığı maksimum doz Hibrit tekniği ile daha düşük bulundu. Sonuç: KHDAK tanılı hastalarda; %60'ı 3BKRT, %40'ı YART ile oluşturulan Hibrittekniği ile %107'yi geçen sıcak noktaları daha düşük tutmak ve daha homojen bir doz dağılımı elde etmek mümkün olabilir; ayrıca özofagus ve spinal kord gibi normaldokuların aldığı dozlar düşürülebilirfakat düşük ve orta seviye doz alan hacimlerin artmasına neden olabilmektedir. Anahtar Kelimeler:Radyoterapi, KHDAK, 3BKRT, Hibrit teknik.

Summary:

Objective: The aim of this study is to compare two radiotherapy techniques in non-small cell lung cancer (NSCLC) patients in terms of target volume and critical organ doses. Method: The treatment plans of 9 patients who were diagnosed with locally, advanced NSCLC and treated with three-dimensional conformal radiotherapy were replanned with Hybrid technique. The hybrid plans were made in a way that 60% of the total fractionwould be applied with three-dimensional conformal radiotherapy and 40% with Intensity modulated radiotherapy and 66 Gy was applied in total. Spinal cord, heart, lung and oesophagus were contoured as critical organs. The target volume, critical organ volumes, homogeneity index (HI) and conformity index(CI) were compared. T-test and Wilcoxon tests were used for statistical analysis and p < 0,05 was considered significant. Results::Even though there were no statistical differences found between the two techniques considering 95% isodose encompassing the target volume, it was possible to provide a more homogenous dose distribution with Hybrid technique. In addition, it was possible to keep the hot spots exceeding %107 lower with Hybrid technique. But the V5 value that the opposite lung received was found significantly higher with Hybrid technique statistically(p < 0,05). While no difference was found between the two techniques in terms of the doses received by heart, oesophagus and the maximum dose received by spinal cord wasfound to be lower with Hibrit technique. Conclusion: With the Hybrid techniquehaving 60% of 3DCRT and 40% of IMRT, it's possible to provide more homogenous dose distribution and to keep the hot spots above %107 lower and achieve a more homogenous dose distribution. In addition,the dose that normal tissues such as oesophagus and spinal cord take may be lowered, but it may cause an increase in the volumes receiving low or median dose. Key words: Radiotherapy, NSCLC, 3DCRT, Hybrid technique.