Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer kanseri sebebiyle rezeksiyon yapılacak hastalarda postoperatif kardiyopulmoner komplikasyonların tahmininde submaksimal merdiven çıkma testinin yeri

Submaximal stair climbing test to predict postoperative cardiopulmonary complications after pulmonary resection for lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132219 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET: Akciğer kanseri nedeniyle pulmoner rezeksiyon planlanan hastaların, preoperatif dönemde kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve bu morbidite ve mortalitesi yüksek cerrahi branşta postoperatif gelişebilecek komplikasyonlann önceden tahmin edilmesi için birden çok parametre incelenmektedir. Kolay hasta uyumu, az personel gereksinimi ve düşük maliyeti nedeniyle tercih edilen merdiven çıkma testi, submaksimal olarak kurgulandığında önceden sınırlan belirlenmiş bir parkurda hastanın motivasyonel durumunu, egzersiz halindeki kardiyak performasım ve doku oksijenasyonunda pulmoner rezervin yerini tayin etmede etkin bir yöntemdir. 50 hastayı kapsayan bu çalışmada submaksimal merdiven çıkma testinin postoperatif dönemde gelişebilecek komplikasyonlan tayin etmedeki yeri araştırılmış; yaş, cinsiyet, ZVK1, ZVK, p02, pC02, preoperatif dönemde bilinen komorbidite, yapılan rezeksiyon, kanserin evresi, merdivenleri çıkış süresi ve bu süre içinde gelişen desatürasyonun miktarı (ASO2) olacak şekilde bir çok parametrenin karşılaştırılması sonucunda, mekanik ventilasyon ihtiyacı gösteren hastaların ortalama AsC>2 değeri % 3.60±2.41 olarak bulunmuş ve bu sonucun, uzamış hava kaçağı saptanan ve komplikasyon görülmeyen hastalarla karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu görülmüştür ( p=0.005, p=0.007 ). ZVK1, ZVK, p02, pC02 ve 2 kat merdiveni çıkış süresi ortalama değerleri arasında gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır (p=0.473, p=0.215, p=0.751, p=0.967, p=0.273). 47 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: