Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilim Dalı

Akciğer kanseri tanısı ile opere edilen hastalarda 1 haftalık yoğun post-operatif pulmoner rehabilitasyonun yaşam kalitesi üzerine etkisi:SF-36 ve EQRTC QLQ-C30 skalalar

A week long post operative intensive pulmoner rehabilitation role on the quality of life of patients surgically treated for lung cancer: SF-36 and EQRTC QLQ-C30: data.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 319015 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Akciğer kanseri tanısı ile opere edilen hastalarda 5 haftalık post-op pulmoner rehabilitasyonun(PR) yaşam kalitesi, solunum fonksiyon testleri, opere taraf omuz kas gücü, omuz eklem normal hareket açıklığı ve postür üzerine etkisini incelemek; SF-36 ve EORTC QLQ-C30 anketlerinin güvenilirliklerini karşılaştırmak.GEREÇ VE YÖNTEM: Akciğer kanseri tanısı ile opere edilmesi planlanan 40 hasta çalışmaya dahil edilerek randomize iki eşit gruba ayrıldı. Post-op kontrol grubundaki hastalara standart tıbbi tedavi uygulanırken çalışma grubuna ek olarak 5 haftalık PR programı uygulandı. Grupların yaşam kaliteleri, solunum fonksiyonları, postür analizleri, omuz kas gücü, omuz eklemi normal hareket sınırları; ek olarak SF-36 ve EQRTC QLQ-C30 anketlerinin güvenilirlikleri karşılaştırıldı.BULGULAR: Her iki grubun çalışma öncesi SF-36 ve EQRTC QLQ-C30 skalalarına göre yaşam kaliteleri, solunum fonksiyon testleri, postür analizleri, omuz kas gücü ve omuz eklemi normal hareket açıklığı ölçümleri benzerken; post-op 5 haftalık PR uygulanan çalışma grubunda yaşam kalitesinde anlamlı artışın olduğu (p< 0,05), FEV1(p=0,020), FEV1 / FVC (p=0,04) ve PEF (p=0,001) değerleri açısından olumlu gelişme, opere taraf omuz kas testi (p=0,001) ve omuz eklemi hareket açıklığı fleksiyon (p=0,03) ? abdüksiyon (p=0,06) değerleri daha yüksek olduğu görüldü. Tüm hastaların post-op postür analizlerinde farklılık görülmedi (p=0,484-1). Ayrıca EORTC QLQ-C30 anketi Cronbach's Alpha değerlerine göre tüm değişkenler güvenilir bulunurken; SF-36 anketi ameliyat sonrası çalışma grubunda hastanın `Psikolojik Değişkeni'' zayıf ve `Sağlık Durumu Değişkeni' açısından güvenilir olmadığı görüldü.SONUÇLAR: Bu sonuçlara göre akciğer kanseri tanısı ile pulmoner rezeksiyon olan hastalarda 5 haftalık post-op pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon programının, yaşam kalitesini arttırdığı, solunum fonksiyon testlerini, opere taraf omuz kas gücü ve omuz eklemi normal hareket açıklığı ölçülerini olumlu yönde değiştirdiği, ancak postür analizlerinde farklılık olmadığı saptandı. Göğüs Cerrahisi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde EORTC QLQ-C30 anket formunun SF-36'ya göre daha güvenilir olduğu sonucuna varıldı.Anahtar Kelimeler: Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon, akciğer kanseri, yaşam kalitesi anketleri, solunum fonksiyonları, omuz testleri

Summary:

PURPOSES: Effectiveness on the quality of life of 5 weeks post-operative pulmoner rehabilitation and respiratory function tests, the strength of muscles of operation side, shoulder joint distance and effect on body posture on the cancer patients surgically treated for lung cancer; Comparing SF-36 and EORTC QLQ-C30 surveys in terms of their reliability.METHODS AND MATERIALS: Pre-operative 40 lung cancer patients randomly divided into 2 groups. Post?operative control group patients got 5 weeks pulmoner rehabilitation program with regular medical treatment. Those groups compared by; the quality of life, respiratory functions, posture analyzes, shoulder muscle strength, shoulder joint normal movement distance. Secondary searched reliability difference of SF-36 and EORTC QLQ-C30 surveys.RESULTS : According to SF-36 and EQRTC QLQ-C30 surveys before experiment both groups had similar for their quality of life, respiratory functions, posture analyzes, shoulder muscle strength, shoulder joint distance before experiment. The patients who got 5 week pulmoner rehabilitation improved significantly their quality of life (p< 0,05), FEV1(p=0,020), FEV1 / FVC (p=0,04) and PEF (p=0,001)). Operation side shoulder muscle test (p=0,001) and flexion shoulder joint movement distance (p=0,03) ? it has seen that abduction level are higher (10 % level of p=0,06) in control group. All patients showed no difference on their post operative posture analyzes (p=0,484-1). Moreover, while EORTC QLQ-C30 survey found more reliable in all variables according to Cronbach?s Alpha values; The post operative experiment group in SF-36 survey ?psychology of patients? found weak and ?health condition of patients? found not reliable.DISCUSSIONS: According those data it has found that 5 weeks post-operative physiotherapy and rehabilitation program increased the quality of life; a respiratory test that affects patients? quality of life, the muscle strength of operation side and shoulder joint movement distance changed in positive way. It has seen that this experiment showed no effect on posture analyzes. In addition, it can be claimed that for usage of thoracic medicine department assessment EORTC QLQ-C30 survey is more reliable than SF-36.Key words: Pulmoner physiotherapy and rehabilitation, lung cancer, surveys of life quality, respiratory tests, respiratory functions, shoulder tests