Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde kantitatif serum p53 proteini saptanması ve klinik değeri

The detection of quantitative serum p53 protein in lung cancer and its clinical value

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 123871 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET İnsanlarda gelişen tümörlerin yarısından çoğunda intrasellüler olarak birikim gösteren p53 proteininin, dünyada kanserden ölümlerin birinci nedeni olan akciğer kanseri de dahil olmak üzere farklı maligniteleri olan hastaların serumlarında bulunduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada, akciğer kanserli hastaların, herhangi bir tedavi uygulaması yapılmadan Önce alınan serumlarında. ELISA yöntemi ile p53 proteinin kantitatif olarak saptanması, klinik parametreler ve sağkalım arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlandı. Pantropic p53 (hem normal hem de mutant p53 için selektif olan) ELISA kiti kullanılarak. 94 akciğer kanserli hasta ( 22-küçük hücreli akciğer kanseri. 72-küçük hücreli dışı akciğer kanseri) ve yaş-cinsiyet yönünden uyumlu 34 sağlıklı kontrolün serumlarında, p53 proteini ölçümü yapıldı. Kontrol grubunun serumlarında p53 proteini saptanmadı. Çalışma grubunda, 94 hastanın 3* ünün (%3,2) serumlarında saptanabilir düzeyde p53 proteini (>0.5 U/ml) vardı ve hastalardan birisi küçük hücreli akciğer kanseri, iki hasta yassı hücreli akciğer kanseriydi. Bu 3 hastanın bronş mukoza biopsi örneklerinin immünhistokimyasal olarak p53 ile boyamaları yapıldı. Küçük hücreli akciğer kanseri p53 negatif, yassı hücreli akciğer kanseri olanlardan biri pozitif olarak değerlendirildi ve diğeri ise p53 immünhistokimyasal boyanma için uygun değildi. Çalışma grubunda serum p53 proteini düzeyinin prognostik değeri az sayıda hastanın p53 pozitifliği nedeniyle belirlenemedi. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastalarda, ileri evre (p =0.02), kötü performans statusu (p<0,001) ve malign plevral effüzyon varlığının (p<0,001) istatiksel olarak kötü prognostik faktörler olduğu ve Cox Regression analiz ile de performans statüsü >2 olmasının ve malign plevral effüzyonun prognoz üzerine istatiksel açıdan anlamlı bir şekilde etkisi olduğu bulundu. Sonuç olarak, akciğer kanserli hastalarda ELISA ile kantitatif serum p53 protein analizinin p53 değişikliklerini saptamadaki değeri, kolay uygulanabilir bir teknik olmasına rağmen, sınırlı gibi gözükmektedir. Tümör immünolojisi ve konak savunma mekanizmaları ile olası ilişkisi bulunan, serum p53 protein saptanabilir düzeylerinin düşük olmasının karmaşık moleküler mekanizmaları ve nedenlerinin araştırılacağı ileri çalışmalara gereksinim vardır. 50 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: