Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde kemoterapinin hücresel ve hümoral immuniteye etkisi

Effect of chemotherapist in lung cancer on cellular and humoral immune system

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 108375 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Malign hastalıklar içinde akciğer kanseri en öldürücü olandır. Tüm mortalite sebepleri arasında kalp-damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelmektedir. Tümör hücreleri normal doku kopyalarında bulunmayan antijenler taşırlar. Bu antijenler hücre yüzey komponentlerini kodlayan genlerin mutasyonu sonucudur. Tümör hücreleri hücresel immun sistem tarafından elimine edilerek kanser gelişmesi engellenmektedir. Tümörün immünolojik reddi bazı kaçış mekanizmaları nedeni ile gerçekleşememekte ve klinikte ileri evre hastalıklar ile karşılaşmaktayız. Tanı sırasında ileri hastalık nedeni ile hastaların çoğunda kür sağlanamamaktadır. Küçük hücreli akciğer kanserinde (KHAK) ve ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) hastalığı kontrol altına almak için halen uygulanan standart yaklaşım sistemik kemoterapidir. Çalışmada akciğer kanserinde kemoterapinin immun sistem üzerine etkisini araştırdık. Kemoterapi yanıt ve en önemli kemoterapi komplikasyonu olan nötropenik enfeksiyonlar ile immun sistem ilişkisini incelemeyi amaçladık. Histopatolojik olarak kanıtlanmış ve evrelemeleri yapılmış 24 akciğer kanserli erkek hasta ile sigara anamnezleri ve yaş ortalamaları istatistiksel uyumlu olan 10 sağlıklı gönüllü erkek kontrol grubu çalışmaya dahil edildi. Kanserli olgularda ve kontrol grubunda periferik kanda flowsitometrik yöntemle CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 lenfosit alt gruplarına ve IgA, IgG ve IgM yüzdelerine bakıldı. Kanserli olgulara 21 gün ara ile 2 kür sistemik kemoterapi uygulandıktan sonra 3. kür öncesi aynı immünolojik parametrelere tekrar bakıldı.Akciğer kanserli olgularda tedavi öncesi periferik kan CD4, CD19 ve CD4/CD8 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p olgularda KT öncesine göre 2 kür KT sonrası CD16 yüzdesinin azaldığı ve CD19 yüzdesinin ise arttığı tespit edildi (p yanıt veren olgularda (n=12) CD8+'liği Kemoterapiye yanıtsız olan olgulara (n=ll) göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p ile nötropenik enfeksiyon komplikasyonu gelişen olguların, KT öncesi CD4 ve CD19 düzeyleri diğer hastalardan anlamlı olarak düşük bulundu (p kanserli olgularda T evresi arttıkça (Tl-4) periferik kan CD3 düzeyinde çok anlamlı azalma tespit edildi (p N (lenf nodu tutulumu) arttıkça CD4 düzeyinin azaldığı bulundu (p ve kan albümin düzeyi düşük olan akciğer kanserli hastalarda periferik kan CD16+'lik düzeyi yüksek bulundu (p olarak akciğer kanserinde ilerleyen hastalık ve buna karşı immun yanıtın göstergesi olarak birçok lenfosit alt gruplarında değişiklikler olur. Uygulanan sistemik kemoterapi tümör yükünü azaltarak veya immun sistem hücrelerine direk etki ile bazı lenfosit alt gruplarını etkilemektedir. KT yanıtında kişinin immunitesini yansıtan bazı lenfosit alt gruplarının (CD8) yüzdesi etkili olabilir. En önemli KT toksisitesi olan ve KT mortalite sebeplerinin başında gelen nötropenik enfeksiyon riskini önceden kestirmede bazı lenfosit alt grupları (CD4, CD19) yol göstertici olabilir.

Summary:

SUMMARY Lung cancer has the highest mortality among malignant diseases. Tumor cells carry antigens which are produced as a result of a mutation in the genes coding the cell surface components. Cellular immune system eliminates the tumor cells and therefore inhibits the development of cancer. However, sometimes escape mechanisms do not allow the immunological inhibition of the tumor and end-stage cancer patients are diagnosed clinically. At this terminal stage, usually cure is not achieved. Standard approach for disease control in small cell and advanced non-small cell lung cancer is systemic chemotherapy. We investigated the effect of chemotherapy on the immune system. The relationship between the immune system and the response to chemotherapy, as well as the the incidence of the neutropenic infections occurring as the most important complication of chemotherapy was evaluated. Histopathologically confirmed and staged 24 male patients and 10 healthy male subjects were recruited in the study. History of smoking and mean age of the groups were statistically similar. Using flowcytometry, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 lymphocyte subgroups and IgA, IgG and IgM percentages were measured in the peripheral blood samples of both groups. The patients with lung cancer had 2 courses of chemotherapy within 21 days interval. Before the 3rd course of chemotherapy, the same immunological parameters were remeasured. 45In patients with lung cancer CD4, CD9 and CD4 / CD8 levels in the peripheral blood were low compared to the control group, the difference being statistically significant (p After the 2nd course of chemotherapy, a decrease in CD16% and an increase in CD19% were detected when compared to the initial levels (p CD8 (+) level was higher in chemotherapy responsive cancer patients (n=12) compared to unresponsive ones (n=ll) and the difference was statistically significant (p Initial CD4 and CD19 levels of patients who developed neutropenic infections were significantly less man the patients with not having this complication. CD16 (+) level was high in peripheral blood of lung cancer patients with poor performance and low albumin levels. As a result, various changes occur in lymphocyte subgroups in lung cancer, as a marker of progressive disease and immune response. Systemic chemotherapy effects some lymphocyte subgroups either through diminishing the tumour burden or directly interacting with immune system cells. Some of the lymphocyte subgroups, CD8 reflecting the immunity of the patient may effect the response to chemotherapy. Most importantly CD4 and CD19 levels may be guiding in predicting the neutropenic infection complication which is the leading cause of mortality of chemotherapy. 46