Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde paraoksonaz 192 ve 55 gen polimorfizmleri ve serum paraoksonaz aktivitesinin incelenmesi

Investigation of assocation between paraoxonase-1 192/55 polymorphisms and serum paraoxanase activity in lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 164461 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET AKCİĞER KANSERİNDE PARAOKSONAZ-1 192/55 GEN POLİMORFİZMLERİ VE SERUM PARAOKSANAZ AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ Yapılan çalışmalar yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ile ilişkili olan Paraoksonazl'in (PON1), HDL'nin antioksidan ve antienflamatuar kapasitesinden sorumlu olduğunu göstermektedir. Serum PON1 lipitte çözünebilen karsinojenik radikalleri elimine ettiğinden dolayı, PONl'i kodlayan gen üzerindeki farklılıklar kanser riskinin artmasına neden olabilir. Çalışmamızda, Türk toplumunda akciğer kanseri ile PON1 192/55 polimorfizmleri arasındaki ilişkiyi ve bu polimorfizmlerin serum paraoksonaz aktivitesi üzerine olan etkisini araştırdık. Çalışmayı, 223 akciğer kanserli hasta ve 234 kontrol grubu üzerinde yürüttük. PON1 192/55 genotiplerinin serum PON1 üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu ancak bu etkinin sadece kontrol grubunda gözlendiği hasta grubunda ise bu genotipler ve aktivite arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı gözlenmiştir. PON1 192 R allelinin hasta grubunda (%58.3) kontrole (%48.7) göre anlamlı derecede farklı olduğu bu farklılığın aynı zamanda sigara içmeyen bireyler arasında da bulunduğu saptanmıştır (p<0.05). PON1 55 genotip dağılımları ise hasta ve kontrol grubunda benzer bulunmuştur. MM genotipi, sigara içen hastalar ile karşılaştırıldığında sigara içmeyen hastalarda daha yüksek olduğu bulunmasına rağmen bu farklılık istatiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Ayrıca, R allel frekansının hafifi sigara içen hastalarda (< 50 pkyıl) (%64.5) hafif sigara içen kontrollere (%48.3) göre belirgin derecede yüksek olduğu benzer ilişkinin hafif sigara kullanan kontroller (%48.3) ile karşılaştırıldığında ağır sigara içen kontrollerde de (>50 pkyıl) (%76.5) gözlenmiştir (p<0.05). Alllel frekansları evrelemeye göre incelendiğinde, L allel frekansının ileri evrede (%98.2) erken evreye (%86.5) göre anlamlı derecede farklı olduğu alt tiplerine göre incelendiğinde ise, R allel frekansının küçük hücreli ve epidermoid tipli akciğer kanserinde kontrole göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. 72LL genotipi taşıyan bireylerde, R alleli, kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hastalarda ileri derecede anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.001). Bulgularımız, PON1 192 allelinin Türk toplumunda akciğer kanseri için önemli bir risk faktörü olabileceğini ve R ve L allelirinin hastalığın kötü seyri ile de ilişkili olabileceğini göstermekte, PON1 192 polimorflzmi ve sigara kullanımı arasında belirgin bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. 73

Summary:

7. YABANCI DİLDE ÖZET INVESTIGATION OF ASSOCIATION BETWEEN PARAOXONASE-1 192/55 POLYMORPHISMS AND SERUM PARAOXONASE ACTIVITY IN LUNG CANCER. Paraoxonase 1 PON1 is serum enzyme closely associated with high density lipoprotein (HDL) (43). Studies suggest that PON1 is a primary determinant of the antioxidant and antiinflamatory capacities of HDLs. Serum PON1 eliminates carcinogenic Ijpid- soluble radicals. Because of this reason, varies on PON1 gene might be associated with increased risks of cancer. In our study, we investigated the association between PON1 192, 55 polymorphisms and lung cancer and, the effect of these polymorphisms on serum PON1 activity in Turkish population. We conducted a study on 223 lung cancer patients and 234 healthy people. We show that PON1 192 and 55 genotypes have a major effect on serum PON activity. This association was evident only among controls. Among cases, PON1 192 and 55 genotypes were found to be not association with serum paraoxonase activity. We found that frequency PON1 192 R allele was significantly different in cases (58.3 %) as compare to controls (48.7%). This difference was also observed among nonsmokers (p<0.05). However, distribution of PON1 55 genotypes were similar in cases and controls. Compare to smokers cases, MM genotype frequency was found to be higher among nonsmokers cases but not statistically significant (p>0.05). In addition, Frequency of PON192 R allele was found to be higher in light smoker cases (< 50 pack/years) (64.5%) than that of the light smoker controls (48.3%) and same association was also observed in heavy smoker controls (> 50 pack/years) (76.5%) as compare to light smoker controls (48.3%) (p<0.05). Frequency L allele in late stage (98.2%) was significantly different as compare to early stage (86.5%) and frequency R allele was in small cell and epidermiod lung cancer found to be higher in comparison to controls. 74Among individuals who carrying LL genotype, R allele in cases in comparison to controls was found to be higher and also statistically significant (p<0.001). The results suggest that the PON1 192 R allele may play an important role as a risk factor for lung cancer in Turkish population and R and L alleles may be associated with malign prognosis. The interaction between PON1 192 polymorphism and smoking status was statistically significant. 75