Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde serum ve dokuda eser element değişimlerinin incelenmesi

Investigation of trace element changes both in tissue and serum in lung cancer patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 118760 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET : Çalışmamızda akciğer kanserli olgularda organizma için önemli olan eser elementlerden çinko ve bakırın kanser ile ilişkisini incelemeye çalıştık. Çalışmaya primer akciğer kanseri nedeniyle öpere olan 20 hasta dahil edildi. Çalışmada hastanın kanserli ve normal akciğer dokusunda, serumunda (preoperatif, postoperatif I. ve V. gün) bakır, çinko, albümin düzeyleri ve Cu/Zn oranı ölçüldü. Tümör dokusunda bakır düzeyi normal dokuya göre anlamlı olarak yüksek(p<0.01), normal dokuda çinko düzeyi tümörlü dokuya göre anlamlı derecede yüksek(p<0.001), tümörlü dokuda Cu/Zn oranı normal dokuya göre anlamlı derecede yüksek(p<0.001) bulundu. Serum değerleri arasında postoperatif I. günde bakır, çinko ve albümin düzeylerinde preoperatif döneme göre anlamlı bir düşme (p<0.001), postoperatif I. günde serum Cu/Zn oranında preoperatif döneme göre anlamlı derecede artma(p<0.001), postoperatif V. günde serum albümin düzeylerinda preoperatif döneme göre anlamlı derecede düşme(p<0.001), postoperatif V. günde serum Cu/Zn oranında postoperatif I. güne göre anlamlı derecede düşme(p<0.01) bulundu. Bilindiği gibi bakır ve çinko antioksidan savunmada önemli bir yeri olan SOD'un iki önemli kofaktörüdür. Bu eser elementlerin hemostazınm bozulması durumunda SOD fonksiyonunu tam olarak yerine getiremez ve antioksidan savunma azalır. Bunun sonucu olarak organizmada serbest radikaller oluşur ve bu radikaller de kanser oluşumuna neden olur. Ayrıca bakır düzeyinin artması da kanser oluşumuna neden olabilmektedir. Çinko immün sistem için önemli bir esansiyel eser elementtir, malignensi hastalarındaki immün sistemin zayıflaması nedeniyle akciğer kanserli hastalarda destek tedavisi olarak çinko verilebileceği de söylenmektedir. Yaptığımız çalışma sonunda bakır, çinko düzeylerinden çok Cu/Zn oranının kanser araştırması yönünden daha anlamlı bir veri olacağı inancındayız. Cu/Zn oranının akciğer kanserli hastalarda diagnostik test olarak 42 değil de bu hastalarda antioksidan savunmanın azaldığının bir göstergesi olarak kullanılmasının uygun olacağının kanısındayız. Anahtar kelimeler: Bakır, çinko, akciğer kanseri, antioksidan kapasite. 43

Summary:

8. SUMMARYIn our research, we aimed to analyse the relationship between in the lung patients with cancer and the zinc and copper which are important trace elements for the organisms in cases containing lung cancer. The research included 20 patients who have been operated as a result of primary lung cancer. In the research, the zinc and copper levels and Cu/Zn ratio in the patient's cancerous and normal lung tissues and serum (preoperative, postoperative first and fifth days ) were measured (preoperative, postoperative first and fifth days serum albumin levels were also measured). It was found that the copper level in the tissue with tumour has been significantly higher than that of the normal tissue (p<0.01); that the zinc level in the normal tissue has been significantly higher than the tissue with tumour (p<0.001) and that the Cu/Zn ratio in the tissue with tumor has been significantly higher than the normal tissue (p<0.001). Regarding the serum values, in the postoperative first day, a significant decrease has been viewed in the levels of copper, zinc and albumin compared to the preoperative period (p<0.001); in the postoperative first day, serum Cu/Zn ratio has significantly increased compared to the preoperative period (p<0.001); in the postoperative fifth day, serum albumin levels have significantly decreased compared to the preoperative period (p<0.001); in the postoperative fifth day, serum Cu/Zn ratio has significantly decreased compared to the postoperative first day (p<0.01). As it is known, copper and zinc are two important co-factors of the SOD which is significant for the antioxidant defence mechanisms. In case the hemostasis of these trace elements get corrupted, the SOD cannot function fully and the antioxidant defence is weakened. As a result of this, free radicals, which may cause cancer formation, arise in the organism. On the other hand, the increase in the level of copper may also cause cancer formation. Zinc is an essential trace element for the immune system and because of the weakening of the immune system in the malignant-like patients, it is admitted by some, that44zinc could be used in the patients with lung cancer as a support for treatment. Based on these result, we think that the Cu/Zn ratio is a more significant data regarding the research of the cancer than the levels of zinc and copper. We also suggestted that the Cu/Zn ratio in the patients with lung cancer should not be used as a diagnostic test, but rather as an indicator of the weakening of the antioxidant defence in these patients.Key words: Copper, zinc, lung cancer, antioxidant capacity.45