Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz gen polimorfizmlerinin oksidan-antioksidan sistem ile ilişkisinin incelenmesi

Genetic polymorphisms of superoxide dismutases, catalase, glutathione peroxidase in lung cancer patient and the measurement of total antioxidant capacity with reactive oxygen species (ROS) consumption measured by oxidative conversion

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408326 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer kanseri dünyada kanser vakaları arasında en yüksek görülme sıklığına sahip kanser türüdür. Sigara en önemli risk faktörleri arasındadır. Sigara dumanıyla birlikte kirli havaya maruz kalan akciğerlerde serbest radikal ve reaktif oksijen türlerinde artış meydana gelmektedir. Canlı organizmada oluşan serbest radikal seviyesini belirli bir düzeyde tutarak birikimini önlemek ve oluşan bu serbest radikallerin oluşturabileceği hasarlardan korunmak için savunma mekanizmaları gelişmiştir. SOD, GPX ve Katalaz antioksidan sistemde görev alan önemli enzimatik antioksidanlardır. Karsinogenez ve tümör gelişimi ile ilişkili olduğu düşünülen serbest radikallerin oluşturduğu hasarların ortadan kaldırılması açısından antioksidan mekanizmaların bilinmesi de önemlidir. Bu enzimleri kodlayan genlerdeki genetik varyasyonlar enzimlerin aktivitelerinde azalmaya neden olabilmektedir. Antioksidan sistem üyeleri katalaz (CAT), süperoksid dizmutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPX) kodlayan genlerdeki tek nükleotid varyasyonları (SNPs) ile oksidan-antioksidan kapasite düzeylerinin akciğer kanseri hastalarında incelenmesi amaçlanmıştır. GPX1 -198 C/T, SOD1-252 ve KAT-21 bir genlerine ait polimorfizm sonuçları değerlendirildiğinde genotip dağılımı ve allel frekansları açısından kontrol grubu ve akciğer kanserli hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanamamıştır (p>0.05). CUPRAC ve TBARS yöntemlerine göre akciğer kanseri hastalarında total antioksidan miktarı kontrollere göre yükselmiştir ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark yakalanamamıştır. Aynı hastaların serumlarındaki total oksidan miktarları DMPD ve TBARS yöntemiyle ölçülmüştür. DMPD yöntemi kullanılarak elde edilen bulgulara göre akciğer kanseri hastalarında oksidan seviyesi kontrollere göre düşük bulunmuştur ve istatistiksel olarak da anlamlılık yakalanmıştır. Bu çalışmada elde edilen verilerle hasta serumlarındaki yüksek okisdatif hasar ve bunu dengelemek üzere aktivasyon gösteren antioksidan sistemin akciğer kanseri gelişiminde önemli rol alabileceğini düşünmekteyiz.

Summary:

Lung cancer is one of the cancer with the highest incidence rate among the others worldwide. Smoking is most severe risk factors for the lung cancer. By inhalation of polluted air, amount of free radicals and reactive oxygen species increases in lungs. For holding the amount of free radical at a certain level and protecting the organisms from damages caused those free radicals some defense mechanisms have been developed. bu serbest and prevent the resulting free radicals level in the living organisms SOD, GPX and catalase are some important enzymatic antioxidants involved in antioxidant system. Since the elimination of damages of free radicals which is thought to be associated with Carcinogenesis and tumor growth, antioxidant mechanisms are crucial. Genetic variations in the genes encoding this enzyme may lead to a decrease in activity of the enzyme. In this research, investigation of single nucleotide variations in the genes encoding members of antioxidant system, catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX) and the oxidant-antioxidant capacity of those enzymes in lung cancer patients are aimed. When the polimorphism results belongs to GPX1 -198 C/T, SOD1-252 and KAT-21 genes are evaluated, statistically significant difference between the control group in terms of genotype distribution and allele frequencies and lung cancer patients could not be detected. According to CUPRAC and TBARS methods, total amount of antioxidant in lung cancer patients has increased in comparison to control groups but any statistically significant difference could be captured. Total antioxidant amounts in the serum of same patients was measured by DMPD and TBARS. The results obtained from DMPD method showed that oxidant level of lung cancer patients was lower compared to controls. Depends on data obtained from this study, we suggested that high oxidative activation in the serum of patients and antioxidant system associated with balancing of this oxidative activation may have a important role in lung cancer development.