Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Akciğer kanserine bağlı lobektomi uygulanan hastalarda pulmoner rehabilitasyonun etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 157146 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET GİRİŞ: Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde erken evrede, akciğer rezeksiyonu en uzun sağkalım süresi verebilen tek tedavi yöntemi olarak görülmektedir Cerrahi tedavinin hedefi sadece sağkalım süresini artırmak değil, aynı zamanda yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasiteyi iyileştirmek ve erken ya da geç dönemde oluşabilecek cerrahi komplikasyonları azaltmak olmalıdır Bu nedenle, cerrahi tedaviye uygun bir pulmoner rehabilitasyon programının eklenmesi, hem akciğer kanserinin hem de cerrahi operasyonun olumsuz etkilerini azaltacaktır AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; pulmoner rehabilitasyon programının akciğer kanseri nedeniyle lobektomi operasyonu geçiren hastalarda erken ve geç postoperatif dönemde cerrahi komplikasyonlara, solunum fonksiyonlarına, yaşam kalitesine, yaşama bağlılıklarına ve egzersiz toleransına olan etkilerini prospektif bir düzende araştırmaktır MATERYAL VE METOD: Ocak 2003 - Ağustos 2004 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısıyla İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dah'nda lobektomi operasyonu uygulanan ve çalışma kriterlerine uyan 60 hasta çalışmaya alınarak; kontrol ve çalışma grubuna randomize edilmiştir Ancak, 15 hasta kontrol, 15 hasta çalışma grubunda yer alabilmiştir Tüm hastaların; solunum fonksiyonları, egzersiz toleransları (6 dk yürüme testi ve merdiven çıkma testi ile), yaşam kalitesi (SF-36 ile), psikolojik durumları (Beck depresyon skalası ile), ağrı düzeyleri (VAS ile); dispne durumları (Borg skalası ile) preoperatif dönemde, erken ve geç postoperatif dönemde değerlendirilmiştir Çalışma grubuna preoperatif dönemde; solunum egzersizleri (diyafragmatik ve büzük dudak solunumu), postür egzersizleri, insentif spirometre ile çalışma ve öksürme teknikleri öğretilmiştir Hastanede kalış süresi içinde ise pozisyonlama, segmental solunum egzersizleri, gerekirse postural drenaj teknikleri, diğer solunum egzersizleri (diyafragmatik ve büzük dudak solunumu), postür egzersizleri, insentif spirometre ve bisiklet (dirençsiz) ile çalışma yapılmıştır Postoperatif dönemde rehabilitasyon programına, 8 hafta boyunca haftada üç kez olmak üzere İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dah'nda devam edilmiştir Rehabilitasyon programında postür, omuz ROM ve solunum egzersizleri ile aerobik egzersiz eğitimi yer almıştır Kontrol grubu, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dah'nda uygulanan geleneksel yaklaşımlar ile takip edilmiştir Çalışmanın istatistiksel analizinde nonparametrik testler olan, Mann Whitney U Testi, Friedman Varyans Analizi, Wilcoxon Testi uygulanmıştır p< 0 05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir 79BULGULAR: Kontrol ve çalışma grubundaki hastaların preop-postop 2 ay, postop 1 hafta- postop 2 aydaki ağrı, dispne ve solunum parametreleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0 05) Bununla birlikte, fiziksel durumlarını gösteren 6 dk yürüme testi ve merdiven çıkma testinde preop-postop 2 ayda, istatistiksel olarak anlamlı bir fark varken; postop 1 hafta-postop 2 ayda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır Depresyon durumlarını gösteren Beck depresyon skalası, her iki grup için, postop 1 hafta-postop 2 ay ve preop-postop 2 ayda istatistiksel olarak karşılaştırıldığında anlamlı fark mevcuttur (p<0 05) Kontrol ve çalışma grubunun SF- 36 parametrelerinin, postop 1 hafta-postop 2 ayda karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttur (p<0 05) Aynı şekilde, preop-postop 2 ayda karşılaştırıldığında, SF36'nm ağrı ve emosyonel rol güçlüğü alt grubu dışında diğer tüm alt gruplarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0 05) ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.