Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya Anabilim Dalı

Akciğer kanserinin farmakogenetiği

A Pharmacogenetic approach to lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 99010 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6 ÖZET AKCİĞER KANSERİNİN FARMAKOGENETİĞİ Kansere yatkınlığı olan bireylerin belirlenmesi için araştırmalar ksenobiyotikleri metabolize eden enzimlerin genetik polimorfizmleri üzerinde yoğunlaşmıştır Sigara dumanında bulunan bileşikler başta olmak üzere birçok ksenobiyotiğin metabolizmasında rol oynayan biotransformasyon enzimleri, Glutation S-Transferazlardan GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 ile mikrozomal epoksid hidrolaz(mEH) ve Sitokrom P450 2A6(CYP2A6) enzimlerinin genetik polimorfizmleri ayrıntılı olarak, 175 sağlıklı birey ve akciğer kanserine yakalanmış 100 hastada incelenmiştir GSTM1, GSTT1, GSTP1, mEH ve CYP2A6 polimorfizmleri, polimeraz zincir reaksiyonu(PCR), allel spesifik PCR, PCR-restriksiyon fragman uzunluk polimorfizmi(PCR-RFLP), oligonükleotid ligasyon yöntemi(OLA) yöntemleri kullanılarak incelenmiştir Kontrol grubunda GSTM1 null genotipi % 48 57, GSTT1 null genotipi ise % 22 86 olarak bulunmuştur GSTPIa ve GSTPIb allel frekansları sırasıyla 0 725 ve 0 274 dir Bireylerin % 5 71 'i GSTP1 enzimi açısından yavaş aktiviteli genotipe sahiptir Hasta grubunda ise GSTM1 null genotipi % 59, GSTT1 null genotipi ise % 23'tür GSTP 1a/1a, 1a/1b ve 1b/1b genotipleri ise sırasıyla %57, %38 ve %5'tir GSTM1 null genotipinin frekansı hasta grubunda daha yüksektir, ancak istatistiksel açıdan anlamlı değildir(OR 1 52, 95% Cl 0 927-2 50) GSTM1, GSTT1 ve GSTP1 genotip frekansları birlikte değerlendirilmiş, dağılımı hasta ve kontrol gruplarında karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır CYP2A6*2 alleli kontrol grubundaki üç örnekte heterozigot durumda bulunurken, hasta grubunda rastlanmamıştır CYP2A6*2 ve CYP2A6*4 allel frekansları sırasıyla 0 009 ve 1 42'dir 128Mikrozomal epoksid hidrolaz His113 and Arg139 allel frekansları sırasıyla hasta grubunda 0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

7 SUMMARY A PHARMACOGENETIC APPROACH TO LUNG CANCER In attempts to identify individuals who are genetically vulnerable to cancer, research efforts have been focused on the genetic polymorphism of various detoxification enzymes Among these enzymes, human glutathione S- transferases(GSTs), microsomale epoxide hydrolase(mEH) and cytochrome P450 2A6(CYP2A6) play a major role in the detoxification of potential carcinogens The GSTM1, GSTT1, GSTP1 polymorphisms were studied using polymerase chain reaction(PCR), PCR-restriction fragment length polymorphism(PCR-RFLP), Allel specific PCR, Oligonucleotid ligation assay (OLA)-based methods in 100 lung cancer patients and 175 healthy controls We observed the prevelance of 48 57% for GSTM1 null and 22 86% for GSTT1 null in the control populations, consistent with the findings in Caucasians populations The frequencies of GSTPIa and GSTPIb alleles were 0 725 and 0 274 respectively A total of 5 71% of individuals were homozygous for the low activity allele GSTPIb Our result showed that 59 % of cases were null for GSTM1 whereas 23% of cases were null for GSTT1 The frequency of 1a/1a, 1a/1b and 1b/1b GSTP1 genotypes were 57%, 38%, 5% in cases The GSTM1 null genotype is somewhat over-represented among the lung cancer patients, but the difference was not statistically significant(OR 1 52, 95% CI 0 927-2 50) Our results indicate that none of the genotypes had an effect on lung cancer risk In addition, no significant interaction was observed between different combinations of GST genotypes and individual susceptibility to this malignancy Among 175 subjects 3 were genotyped as heterozygotes for CYP2A6*2 allele while no CYP2A6*2 allele was detected in cases The frequencies of CYP2A6*2 and CYP2A6*4 alleles were 0 009 and 1 42 respectively 130The frequencies of His113 and Arg139 alleles were 0 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.