Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akciğer kanserinin intratorasik evrelemesinde multidedektör bilgisayarlı tomografi

Multi-detector Computer Tomography for Intrathoracic Staging of Lung Cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 260312 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akcier Kanserinin ntratorasik Evrelemesinde MultidedektörBilgisayarlı TomografiAmaç: Bu çalımada küçük hücreli dıı akcier kanserli (KHDAK)hastaların cerrahi öncesi lokal evrelemesinde ince kesit multidedektörbilgisayarlı tomografinin(BT) rolü ve standart kalın kesitlere üstünlüüolup olmayacaı aratırılmıtır.Gereç ve Yöntem: Histopatolojik olarak küçük hücreli dıı akcierkanseri tanısı almı ve cerrahi tedavi planlanmı olan 25 hastaya evrelemeamaçlı multidedektör BT cihazları kullanılarak toraks BT görüntülemesigerçekletirildi. Baımsız iki gözlemciden biri ince kesit görüntüleri,dieri kalın kesit rekonstrüksiyon görüntülerini lokal invazyon açısındandeerlendirdi. Bulgular ameliyat ve patoloji raporlarıyla karılatırıldı.nce ve kalın kesit BT evrelemede, lokal invazyonun ve lenf nodumetastazının deerlendirildii her bir bölge için duyarlılık ve seçicilikhesaplandı. nce ve kalın kesit evreleme arasında uyumun olup olmadıınıdeerlendirildi.Bulgular: Toplam 25 hastanın 19'unda (%76), ince ve kalın kesit BTbulguları ile aynı evre bulundu. Bu hastaların 14'ü (%73.6) cerrahipatolojikolarak da aynı evredeydi. nce kesit BT incelemesi sonucu 8hastada (%32) cerrahi-patolojik olarak farklı evre tespit edildi. Kalınkesitlerde ise 11 hastada (%44) cerrahi-patolojik evreyle uyumazlıksaptandı. statistiksel olarak, ince ve kalın kesit BT evreleme sonuçlarında,T evrelemesi için uyumun neredeyse mükemmel olduu görüldü(kappa:0.819). N evrelemesi için ise önemli derecede uyum saptandı(kappa:0.781). T evrelemede toplam 25 hastanın 24'ü ince kesitte (%96),21'i kalın kesitte (%84) doru evrelendi. Fark istatistiksel olarak anlamlıdeildi. N evrelemede ise toplam 25 hastanın 17'si ince kesitte (%68), 15'ikalın kesitte (%60) doru evrelendi. Ancak ince ve kalın kesit arasındasaptanan bu fark istatistiksel olarak anlamlı deildi.Sonuçlar: statistiksel olarak anlamlı olmasa da KHDAK'nin BT ileintratorasik evrelemesinde, ince kesit BT ile daha fazla sayıda hastadadoru evreleme mümkün olmaktadır.

Summary:

Multi-detector Computed Tomography for Intrathoracic Staging ofLung CancerPurpose: This study aimed to evaluate the efficacy of thin-section multidetectorcomputed tomography (CT) in the pre-operative staging of patients with non-smallcell lung cancer (NSCLC) and analyze the advantages over the standard thicksections.Materials and Methods: Chest CT was performed for staging purposes by usingmulti-detector CT scanners in a total of 25 patients who had histo-pathologicaldiagnosis of NSCLC and was scheduled for surgery. One of the two independentobservers analyzed the thin section CT images (0.5-1.25 mm) and the other analyzedthe thick-section reconstruction images (5 mm) for local invasion. Findings werecompared with the intra-operative and pathological results. Sensitivity and specificitywere calculated for each of the regions in which the local invasion and lymph nodemetastasis were evaluated for staging purposes with thin and thick section CTimages. Agreement between thin and thick-section CT staging was also analyzed.Results: Nineteen out of 25 patients (76%) were found to be in the same stage withthin and thick-section CT evaluation. Fourteen of these (73.6%) were also found inthe same stage after surgical-pathological investigation. Compared to surgical andpathological examination, eight patients (32%) were staged wrongly with thinsectionCT, and 11 (44%) were staged wrongly with thick-section CT. Theagreement between thin and thick section CT was perfect (kappa: 0.819) for Tstaging, and substantial (kappa: 0.781) for N staging. Regarding the local extent oftumors, 24 patients (96%) were correctly staged with thin-section CT, and 21patients (84%) were correctly staged with thick-section CT. Although there werethree more patients that were correctly staged with thin sections, this difference wasnot statistically significant. Regarding the lymph node staging, 17 patients (68%)were correctly staged with thin-section CT, and 15 patients (60%) were correctlystaged with thick-section CT. This difference was also not statistically significant.Conclusions: For the intrathoracic staging of NSCLC, thin-section CT providedaccurate staging information in a higher number of patients than did thick-sectionCT, although the difference did not attain statistical significance.