Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelik Bölümü / Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı / Hemşirelik Esasları Bilim Dalı

Akciğer kanserli bireylerde tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı ve yaşam kalitesi

The use of complementary and alternative medicine in patients with lung cancer and their quality of life

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 360086 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Gülgün D.C.P. (2014). Akciğer Kanserli Bireylerde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı ve Yaşam Kalitesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Amaç: Bu tanımlayıcı çalışmanın amacı akciğer kanserli bireylerde tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı ve yaşam kalitesini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini, Aralık 2011- Mart 2012 tarihleri arasında bir devlet hastanesinin onkoloji polikliniğine başvuran ve ayaktan kemoterapi alan hastalar, örneklemini ise araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 200 birey oluşturdu. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Yaklaşımları Ölçeği (TATYÖ) ve Nigtingale Semptom Değerlendirme Ölçeği (NSDÖ) ile toplandı. Verilerin analizinde; SPSS 21,0 paket programı kullanılarak oran, ortalama, standart sapma, frekans, bağımsız örneklem t testi, Mann-Whitney U testi, ki-kare testi kullanıldı. Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 59,97±8,41 yıl (min 28-max 84), %81'i erkekti. Hastaların %56,5'inin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) kullandığı belirlendi. Bilişsel-Davranışsal Terapiler ve Manipulatif Yaklaşımlardan en fazla; dua etme (%95), namaz kılma (%89), gülme (%82), komşuya gitme (%78), dans etmeyi (%54) tercih ettiği, bitkisel yaklaşımlardan; ıhlamur çayı (%81), yeşilçay (%74), kekik (%70), adaçayı (%67), üzüm çekirdeği kabuğunu (%66), besinsel yaklaşımlardan; meyve-sebze-balık-tavuk-yoğurt (%100), havuç (%97,5), sarımsak (%96,5), nar (%93), hamur ve sütlü tatlı (%91), kırmızı eti (%92) kullandığı belirlendi. Kullanma nedenlerinin; psikolojik olarak rahatlamak (%81) ve tedavinin etkisini arttırdığını düşünmek (%65) olduğu görüldü. TAT kullananların NSDÖ toplam puan ortalaması ve ölçeğin alt gruplarından fiziksel, sosyal ve psikolojik iyilik hali puan ortalamasının TAT kullanmayanların puan ortalamasından istatistiksel açıdan anlamlı derecede daha düşük olduğu saptandı (p˂0,05). Sonuç: Akciğer kanserli bireylerde TAT kullanım oranının yüksek olduğu ve TAT kullananların yaşam kalitesinin daha iyi olduğu görüldü. TAT kullanımının etkilerinin araştırıldığı çalışmaların arttırılması önerilebilir. Anahtar Sözcükler: Akciğer kanseri, tamamlayıcı ve alternatif tedavi, yaşam kalitesi

Summary:

Gülgün DCP. (2014). The Use of Complementary and Alternative Medicine in Patients with Lung Cancer and their Quality of Life. Istanbul University, Health Sciences Institute. Department of Fundamentals of Nursing Master Thesis. Istanbul. Objective: This descriptive study was conducted to identify the use of complementary and alternative treatment in individuals with lung cancer and analyze their quality of life. Materials and Methods: The study population consisted of patients who visited the oncology outpatient clinic of a state hospital and received ambulatory chemotherapy between December 2011 and March 2012. The sample group was composed of 200 individuals who fulfilled the inclusion criteria. Data was collected using the Personal Information Form, the Complementary and Alternative Medicine Approaches Scale and the Nightingale Symptom Assessment Scale (NSAS). The data was analyzed with the SPSS 21.0 package program, Independent Sample T Test, Mann-Whitney U Test and the Chi-square Test. Additionally, rate, mean, standard deviation and frequency values were used for the analysis of the data. Results: The mean age of the study subjects was 59.97±8.41year (min 28-max 84) and 81% of them were male. It was identified that Complementary and Alternative Medicine (CAM) was used in 56.5% of the patients. The most preferred Cognitive-Behavioural Therapy and Manipulative Approaches were praying (89%), performing salat (95%), laughing (82%), visiting a neighbour (78%), and dancing (54%), respectively. The most preferred herbal approaches were linden tea (81%), green tea (74%), thyme (70%), sage (67%), and grape seed crust (66%), respectively. The most used nutritional approaches were fruits-vegetables-fish-chicken-yogurt (100%), carrots (97.5%), garlic (96.5%), pomegranate (93%), meat (92%), and pastry and milky desserts (91%). The reasons for using complementary and alternative medicine were feeling psychologically relaxed (81%) and believing that they would increase the effect of treatment (65%). The mean NSAS total score and the mean score of the subscales (psychological well-being, social well-being, and physical well-being) were significantly lower in those using CAM compared to those who did not (p˂0.05). Conclusion: The usage rate of CAM in patients with lung cancer and the life quality of those using CAM were higher. It may be recommended to conduct further studies on the effects of TAT application. Key Words: Lung cancer, complementary and alternative medicine, quality of life.