Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Genetik Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda CHD5 geninin metillenme analizinin araştırılması

Investigation of methylation analysis for CHD5 gene in patients with lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370119 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

CHD5 geni 1p36.31 gen bölgesinde bulunur. İlk olarak nöroblastomlu hastalarda yapılan çalışmalarda 1p bölgesinin delesyona uğradığı ve bu bölgede tümör baskılayıcı genlerin bulunabileceği; daha sonra yapılan çalışmalarda CHD5?in bu tümör baskılayıcı genlerden biri olduğu saptanmıştır. CHD5 geni 42 ekson ve 1954 amino asitlik bir proteine sahip olup, kromodomain helikaz DNA bağlayıcı protein ailesinin bir üyesidir.ATP-bağımlı kromatin yeniden düzenleme enzimlerinin kromatin yapısının ve bütünlüğünün korunmasında etkili olduğu saptanmıştır. Bu enzimler SWI/SNF, ISWI ve CHD aileleri gibi çeşitli gruplara ayrılır. CHD5 de CHD ailesinin bir üyesi olup, yapılan çalışmalarda CHD5 promotörünün pek çok kanser tipinde epigenetik olarak sessizleştirilmesiyle kanserde rol oynadığı ve tümör baskılayıcı bir gen olduğu ispatlanmıştır.Çalışmada 50 akciğer kanserli hastanın tümör ve normal dokularında metillenmeye özgü PZR yöntemi ile CHD5 geninin promotör metillenme durumu incelenmiştir. İncelemeler sonucunda 50 hastanın 21?inde (%42)?inde promotör metillenmesinin arttığı görülmüştür. Bu artışın akciğer kanserli hastalarda CHD5 geninin sessizleşmesine neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Ancak metillenme artışı ile yaş, evre, cinsiyet, sigara kullanımı ve histolojik tip arasında ilişki olmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler : CHD5, epigenetik, metillenme, akciğer, kanser

Summary:

CHD5 gene has been first shown in the patients with neuroblastoma, located on 1p36.31 gene region. CHD5 gene is made up of 42 exons and and codes a 1954 amino acid protein.ATP-dependent chromatin-remodeling enzymes have previously been implicated in maintaining and regulating chromatin structure. These enzymes are divided into several groups including the SWI/SNF, ISWI and CHD families. CHD5 is a member of CHD family and CHD5 has been shown as a tumor suppressor gene with epigenetic silencing of promotor region by recent studies.50 lung cancer patients were involved in the study to analyse the CHD5 gene promoter region methylation status by methylation specific PCR. Methylation analysis showed that methylation of the promoter region has increased in 21 of 50 (42%) patients. We suggest that this increase may cause CHD5 gene silencing in lung cancer patients. There was no significant relationship between age, grade, sex, smoking status, histologic type and methylation increase.Key Words: CHD5, epigenetics, methylation, lung, cancer