Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Anabilim Dalı / Onkolojik Biyoloji ve İmmünoloji Bilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda fibulin-2 geninin araştırılması

The investigation of fibulin-2 gene in patients with lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 370073 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer kanseri, dünyada en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Hastaların %70?e yakını tanı koyulduğu anda lokal ileri veya metastatik hastalığa sahiptirler. Akciğer kanserli hastalarda sıklıkla beyin metastazı (%20-40) ile kemik metastazına (%30-40) rastlanmaktadır. Fibulin-2, Ekstraselüler Matriks (ECM) proteini niteliği taşıyan, yedi üyeli fibulin familyasına ait bir proteindir. Fibulin-2?nin epidermal büyüme faktör benzeri domainleri çok sayıda kalsiyum bağlayan bölgeler içermektedir. ECM proteinlerinden tip IV kollagen, fibronektin, fibrinogen, fibrillin, laminin, agrekan ve versikan ile etkileşime girmektedir. Bu etkileşimlerin kanser gelişiminde oldukça önemli olduğuna inanılmaktadır. Fibulinlerin kanser hücresi için hem tümör baskılayıcı hem de onkojenik aktiviteye sahip olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, akciğer kanserli hastalarda FBLN2 gen ifade düzeyinin incelenmesi ve FBLN2 geninin, akciğer kanserinde farklı metastatik odakların gelişimindeki rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda farklı metastatik odaklara sahip toplam 106 akciğer kanserli hastanın periferik kan lenfositleri ve plazma örnekleri ile 8 hastanın parafin doku materyalleri kullanıldı. Elde edilen veriler, hasta grupları ile yaş cinsiyet ve ırk açısından eşleştirilmiş 27 sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Hasta numunelerinden elde ettiğimiz cDNA?lar FBLN2 hedef geni ve HPRT1 referans genine özgü hazırlanan primerler kullanılarak gerçek-zamanlı PZR yöntemiyle çoğaltıldı ve FBLN2 gen ifadesi sağlıklı kontrollerle karşılaştırılarak değerlendirme yapıldı. Periferik kan lenfosit cDNA?larında incelenen FBLN2 gen ifade düzeyi, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, akciğer kanserli hastaların farklı metastatik gruplarının tamamında yaklaşık 2 kat azaldığı saptandı. Bu bulgulara göre sağlıklı kontroller ile her bir hasta alt grubu tek tek karşılaştırıdığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu saptandı (p<0,05). Ancak akciğer kanserli hasta grupları kendi aralarında değerlendirildiğinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmedi (p> 0,05). Hastaların parafin dokularında yapılan incelemelerde ise, periferik kan lenfositlerinde görülen azalan ifade düzeyinin aksine, 50 kat artış olduğu gözlendi. Fibulin-2 gen ekspresyonunun tümör dokusunda dramatik artışına karşın periferik kan lenfositlerindeki düşüşünün söz konusu genin çevresindeki diğer moleküllerle etkileşime girdiğini ve bu yolla metastatik potansiyeli uyardığını düşündürmektedir.

Summary:

Lung cancer is one of the most common cancers in the world. About 70% of patients with lung cancer are in locally advanced or metastatic stage at the time of diagnosis. Lung cancer preferentially metastasizes to bones (%30-40) and brain (%20-40). Fibulin-2 is an extracellular matrix (ECM) protein which belongs to a seven-member family of fibulins. Epidermal growth factor-like domains of Fibulin-2 contain multiple binding sites for calcium. Fibulin-2 interacts with several ECM proteins such as type IV collogen, fibronectin, fibrinogen, fibrillin, laminin, aggrecan and versican. These interactions are thought to be highly significant for cancer development and progression. Fibulins have been reported to exhibit both tumor suppresive and oncogenic activities for cancer cells. In this study, expression levels of the fibulin-2 (FBLN2) gene in lung cancer patients and its role in the formation of different metastatic foci have been investigated. 106 lung cancer patients with different organ metastasis and 8 paraffin-embedded tissues and 27 healthy controls which were ethnicity, age and gender matched were investigated for expression levels of FBLN2 gene. cDNAs obtained from plasma, peripheral blood lymphocytes and tumor tissues of patients were amplified with both specific primers for FBLN2 target gene and HPRT1 housekeeping gene by Real-Time PCR. FBLN2 gene expression levels in different patients groups were compared with healthy controls. FBLN2 gene expression levels of peripheral blood lymphocytes were found to be decreased approximately 2 fold in all subsets of lung cancer patients. Our results indicate a significant difference between patients subgroups and healthy controls (p <0.05) statistically. However, we observed no statistically significance (p> 0.05) among subgroups of lung cancer for expression levels of FBLN2 gene. Moreover, we found a 50-fold upregulation of FBLN2 gene expression in paraffin-embedded tissues of lung cancer patients compared to their peripheral blood lymphocytes. Despite dramatic increase of FBLN2 gene expression levels in paraffin embedded tissues, decrease of FBLN2 gene expression levels in peripheral blood lymphocytes suggest that fibulin-2 molecules might induced metastatic potential through interaction with the other molecules in the microenvironment.