Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda MMP-9 ve TIMP-1 düzeylerinin radyoterpi ile değişimi

The alteration of MMP-9 and TIMP-1 values with radiotherapy in lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165255 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6. ÖZET Akciğer kanseri 50-80 yaş grubu arasında kanserden ölümlerde ilk şuayı alan bir tümör tipidir. Evrelere ve histopatolojik tipe göre tedavi yaklaşım değişmektedir. Medikal açıdan operasyona uygun olmayan hastalara uygulanan tedavinin önemli bölümünü radyoterapi oluşturur. Kanserin invazyon ve metastaz yapması için ekstrasellüler matriksin (ECM) yıkılması gereklidir. Matriks metalloproteinazlar (MMP'ler) ECM bileşenlerini yıkma özelliğine sahip ekstrasellüler proteazlardır. MMP- 9, makrofaj, nötrofil ve tümör hücrelerinden salgılanan bir kollagenazdır ve aktivitesi TIMP-1 ile baskılanır. Kanserde MMP'lerin serumda yüksek düzeyde belirlenmesinin metastazların erken tanısında oldukça faydalı olacağı bildirilmektedir. Çalışmamızda radikal radyoterapi alan 20 akciğer kanserli hastada tedavi öncesi, tedavinin 14. günü ve tedavi bittikten 1 ay sonrasına ait serum örneklerinde MMP-9 ve TIMP-1 değerleri ELISA yöntemi ile belirlendi ve sağlıklı kontrol grubu (n=20) ile karşılaştırıldı. Tedavi öncesi MMP-9 (p< 0,001 ) ve TIMP-1 (p< 0,001) düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, hastalara ait örneklerde tedavi süresince her iki parametrede istatistiksel olarak değişiklik gözlenmedi. Tedavileri bittikten sonra takip edilebilen hastaların 10'unda metastaz görüldü ve metastazlı hastaların 6'sında tedavi öncesi MMP-9 değerleri yüksek bulundu. Bu bulgular MMP-9'un akciğer kanserinde prognoz ve metastazla olan ilişkisini doğrulamaktadır. MMP-9 düzeylerinde RT başladıktan sonra gözlenen ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan düşüşün, radyasyonun tümör hücrelerini baskılayıcı özelliğinden olduğu düşünülmektedir. TIMP-1 düzeylerinde bir değişiklik olmaması ise TIMP-1 'in akciğer kanserinde MMP'leri inhibe etmek dışında başka fonksiyonları da olabileceğini göstermektedir. Anahtar sözcükler: Akciğer kanseri, MMP-9, TIMP-1, metastaz, radyoterapi 36

Summary:

7. SUMMARY THE ALTERATION of MMP-9 AND TIMP-1 VALUES WITH RADIOTHERAPY in LUNG CANCER Lung cancer is the most frequent cause of death among malignant diseases. Radiotherapy (RT) is an important treatment modality in lung cancer, especially for inoperable patients. Degradation of the extracellular matrix (ECM) is an essential step in cancer invasion and metastasis. Matrix metalloproteinases (MMPs) are capable of degrading ECM components. MMP-9 is a gelatinase secreted by macrophages, neutrophils and various tumor cells and its activity is inhibited by tissue matrixmetalloproteinase-1 (TIMP-1). MMP-9 (gelatinase-B) has been most consistently detected in malignant lung tissues and is associated with tumor aggressivness and metastatic potential. Detection of high levels of MMPs in cancer may provide useful markers for predicting metastases. We investigated the serum MMP-9 and TIMP-1 values in 20 lung cancer patients before RT, on day 14th. and after completion of RT by ELISA. The results were compared with the controls (n=20). Before RT, MMP-9 (p< 0,001 ) and TIMP-1 (p< 0,001) values were significantly higher than the controls. RT was followed by a statistically non-significant decrease in serum MMP values but not in TIMP-1. In 6 of 10 metastatic patients, high serum MMP-9 values were observed. These results indicate that MMP-9 may be related with prognosis and metastasis in lung cancer. The decrease of MMP-9 after the initiation of RT was possibly caused by the suppressive effect of radiation. The lack of decrease in serum TIMP-1 levels showed that, in lung cancer TIMP-1 may have other functions than inhibiting MMPs. Key words: Lung cancer, MMP-9, TIMP-1, metastasis, radiotherapy 37