Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akciğer kanserli hastalarda MTHFR C677T gen polimorfizminin incelenmesi

Investigation of MTHFR C667T gene polymorhism in patient with lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 164460 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

6 ÖZET Bu çalışmada 153 sağlıklı bireyde ve 110 akciğer kanseri tanısı konmuş hastada, metilenterahidrofolat redüktaz (MTHFR) enzimini kodlayan gendeki C677T mutasyonu (homozigot mutant genotip, V/V) incelenmiştir Toplam 263 örnekten elde edilen DNA'lardan MTHFR C677T polimorfizmini saptamak için polimeraz zincir reaksiyonu (Polymerase chain reaction, PCR), Restriksiyon Fragmanı Uzunluk Polimorfizmi (Restriction Fragment Lenght Polymorphism, RFLP) ve agaroz jel elektroforez teknikleri kullanılmıştır Çalışmamız sonucunda, örnek gruplarında C677T polimorfizmi dağılımları karşılaştırıldığında, homozigot mutant genotip ( V/V ) taşıyan bireyler, hasta grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (P < 0 001) Bulgularımız sigara kullanımı ve akciğer kanser riski açısından değerlendirildiğinde, sigara kullanımının akciğer kanserli hastalar, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir Örnek grupları alkol kullanımı bakımından karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamış, ancak alkol kullanımı tüm hasta bireylerde gözlenmiştir Bulgularımız, homozigot mutant ( V/V ) genotipinin Türk toplumunda akciğer kanser hastalığına yatkınlıkta önemli rol oynadığı izlenimini vermektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

7 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.