Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Spor Hekimliği Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda preoperatif değerlendirme amacıyla yapılan kardiyopulmoner egzersiz testi parametrelerinin prognostik önemi

Prognostic value of parameters of cardiopulmonary exercise test which is applied for preoperative evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 352656 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akciğer kanseri özellikle artan sigara tüketimi nedeniyle dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin ilk sırasında gelmektedir Akciğer kanserinin tedavisinde cerrahinin çok önemli bir yeri vardır Ancak cerrahiye alınan hastalarda ameliyat sırasında ve sonrasında ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir Çalışmada üçüncü basamak ve sınırda olgularda kullanılan pik oksijen tüketimi ölçümünün ve bununla ilişkili diğer metabolik parametrelerin morbidite ve mortalitedeki öneminin ortaya konması amaçlanmıştır Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 234 hasta alınmıştır Çalışmada yaşları 44 – 85 aralığında değişen, ortalama 63 ± 8 arasında olup opere olan 19'u kadın (%15 2) 106'sı erkek (%84 8) toplam 125 akciğer kanseri olan hastanın değerlendirmesi yapılmıştır Hastaların istirahat elektrokardiyografileri alındıktan sonra, oksijen tüketimi ve anaerobik eşik değerlerinin tespit edilmesi için yürüme bandında Quinton 5000 eforlu test sistemi eşliğinde Modifiye Bruce protokolüne uygun olarak kardiyopulmoner egzersiz testi yapılmıştır Test sırasında her evrede bireylerin kan basınçları ölçülmüş ve monitör üzerinden EKG değişikleri izlenerek kaydedilmiştir Kardiyopulmoner egzersiz testi parametreleri olan VE, VCO2, VO2, VE/VCO2, OUES ölçümleri yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Aim: Lung cancer is the leading cause of death in world and also in our country, especially due to increased cigarette and tobacco products consumption Surgery has a big role in treatment of lung cancers However, major complications can occur during or after the surgery In our study we aimed to introduce the importance of peak oxygen consumption measurement and other related parameters that is used for 3rd grade and borderline cases on morbidity and mortality Materials and Methods: 234 patients were recruited to the study, 125 operated patients with lung cancer were evaluated whose age range was 44 – 85, average age 63 ± 8, 19 of them being female (%15 2) and 106 male (%84 8) After obtaining resting electrocardiography, cardiopulmonary exercise testing was done to determine the oxygen consumption (VO2) and anaerobic threshold paremeters in treadmill with Quinton 5000 stress testing system according to the modified Bruce protocol In every stage during the testing blood pressure of the subjects was measured and meanwhile ECG changes was monitored and recorded Values of VE, VCO2, VO2, VE/VCO2 and OUES were measured as cardiopulmonary exercise test parameters The average VO2 value analyzed in the last ten seconds of the exercise was accepted as peakVO2, V-slope method was used to determine VT ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.