Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Onkoloji Bilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda, sigara içmemenin; Histopatolojik tip, tümör boyutu ve bronş ağacına yerleşim özellikleriyle ilişkisi

The relationship of non smoking in the patients with lung carcinoma, with the dimension, type and location of the carcinoma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 163669 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Giriş: Akciğer kanseri Dünya'da ve Türkiye'de kanser ölümlerinin başında gelir. Özellikle son yıllarda kadınlarda akciğer kanseri insidansı artmıştır. Bunun nedeninin endokrin etkenlere bağlı olduğu düşünülüyor. Materyal ve Metod: 1984 ve 2001 yıllan arasında İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Onkoloji Bilim Dalı ve Akciğer ünitesinde izlenen 1833 akciğer kanserli olgu retrospektif olarak incelendi. Özellikle sigara içmeyen guruba bakıldı. Cinsiyet, sigara, tümör tipi, tümör lokalizasyonları birer parametre olarak ele alındı. Bulgular: Sigara içmeyen kadınlarda en sık histolojik tip adenokanser olarak bulunmuştur (%30.9). Sigara içenlerde ise her 2 cinsiyette de en sık epidermoid kanser görülmüştür. Kadınlarda akciğer kanserine yatkınlık erkekten fazladır. Bunun nedeni olarak reprodüktif ve endokrinolojik sistem ve kaynaklıdır. Sigara içenlerde tümörler sağ santral ve sağ periferik zonda görülmüştür. Sigara içmeyenlerde ise sol santral ve sol periferik zonda daha sık görülmüştür. Bu duruma sigara dumanının bronş sistemine eşit yayılmayışınm neden olduğu öne sürülmektedir. Cinsiyet ile tümör lokalizasyonu ve cinsiyet ile yaş arasında, anlamlı ilişki bulunmadı. Hem kadm hem de erkeklerde en yaygın kanser tipi epidermoid kanser bulunmuştur (sırasıyla %27.8 e %52). Sigara kullanan kadm akciğer kanseri vakalarının histolojik tipe göre dağılımı: adenokanser %19.6, epidermoid %27.2, küçük hücreli %36.3. Sigara kullanmayan kadın hastaların histolojik tip dağılımı: adeno kanser %30.9, epidermoid kanser %28.1, küçük hücreli kanser %16.3 bulunmuştur. Sonuç: Kadınlarda sigara içimine bağlı son yıllarda akciğer kanseri insidansı artmıştır. Özellikle sigara içmeyen kadınlarda adenokanser ön plandadır. Bunun nedeni başta östrojen reseptörü-beta olmak üzere endokrin ve reprodutif faktörler öne sürülmektedir. Bu konuda ileri çalışmalara gereksinim vardır. Ayrıca sigara içimi ile tümör lokalizasyonu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 31

Summary:

SUMMARY Introduction : Lung cancer is the primary reason of cancer deaths in the world and in Turkey. Especially, in the last years the incidence of lung cancer in women has increased. It is considered that this is related the endocrine factors. Material and Methods : 1833 patients with lung cancer is observed retrospectively between 1984 and 2001 in Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty, Internal Medicine Department of Medical Oncology and Lung Unit. Especially, non-smoker group is observed. The parameters are gender,smoking,the type of cancer and localization of the tumour. Findings : It is found that most frequent hystologycal type is adenocancer in non- smoker women (30.9%). The most frequent type in the smokers is epidermoid cancer in both genders. Women are more predisposed to lung cancer than men. This is caused by reproductive and endocrinologic systems. The tumours are localized in right central and peripheric zonein the smokers.İn the non-smokers, it is frequently localized in left central and peripheric zone. It is thought that the reason of this condition is the unequel distribution of smoke. There is no considerable relationship between gende-tumour localization and gender- age. The most common cancer type is epdermoid cancer in both women and men (27.8% and 52%). The distribution of cancers according to hystological type in smoker women : adenocancer 19.6%, epidermoid cancer 27.2%, small cell 36.3%. The distribution of cancers according to hystological type in non-smoker women: adenocancer 30.6%, epidermoid cancer 28.1%, small cell cancer 16.3%. Conclusion: İn recent years, lung cancer incidence increased with the relationship of smoking in women. Adenocancer comes in the first place in non-smoker women. The reason of this condition is thought to be osteogen receptör-Beta and other endocrine and reproductive factors. More advenced studies are needed for this subject. Considerable relationship is found between smoking and tumour localization. 32