Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda uygulanan tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi

The evaluation of treatment on quality of life in patients with lung carcinoma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 455847 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akciğer kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türlerinden biri olup, mortalitesi oldukça yüksektir. Akciğer kanseri tanı ve tedavisindeki gelişmelere rağmen sağkalımda çok fazla artış saptanamamıştır. Bu çalışmada kemoterapi veya kemoradyoterapi uygulanan akciğer kanserli hastalarda performans statüsünün, tedaviye bağlı yan etkilerin, tedaviye yanıtın, yaşam süresinin ve anksiyete-depresyon düzeyi ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesi sonucunda tedavinin yaşam kalitesi üzerine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mart 2011-Kasım 2013 tarihleri arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda histolojik/sitolojik olarak akciğer kanseri tanısı alan ve kemoterapi veya kemoradyoterapi endikasyonu olan 56 hasta çalışmaya alındı. Hastalardan 13'ü tedavileri tamamlanmadan exitus olduğundan çalışmada 43 hasta değerlendirmeye alındı. Çalışma prospektif gözlem çalışması olarak planlandı. Hastaların tedaviye yanıtı, sağkalım süreleri ve kemoterapinin yan etkileri gözlendi. Hastaların tedavi öncesi ve tedavi sonrası ECOG performans skalası ile performans statüleri, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği ile anksiyete-depresyon düzeyleri, EORTC QLQ-C30 ve QLQ-LC13 yaşam kalitesi ölçekleri ile yaşam kaliteleri değerlendirildi. ECOG performans skoru, hücre tipi, hastalığın evresi, tedavi yanıtı ve yaşam süresi ile tedavi öncesine göre tedavi sonrası anksiyete-depresyon ve EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi ölçeği skorlarındaki değişimlerin ilişkisi araştırıldı. Hücre tipine, hastalığın evresine ve tedavi yanıtına göre sağkalım analizi yapıldı. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007&PASS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (Utah, USA) programı kullanıldı. Bulgular: 43 olgunun yaş ortalaması 60,70±10,71 yıl olup 39'u (%90,7) erkek, 4'ü (%9,3) kadındır. Olguların 16'sı (%37,2) KHAK, 27'si (%62,8) KHDAK tanısı almıştır. Takip süresi tamamlandığında 29 olgu yaşarken (%67,4), 14'ü (%32,6) exitus olmuştur. Ortalama sağkalım süresi 20,11±2,39 aydır. Alopesi, halsizlik, bulantı-kusma ve konstipasyon en sık görülen kemoterapi yan etkileridir. KHAK olgularının yaşam süresi KHDAK olgularından anlamlı düzeyde yüksektir. KHAK olgularında tedaviye yanıt oranları, KHDAK olgularına göre anlamlı düzeyde yüksektir. ECOG performans statüsü kötü olan olgularda ilaç yan etkisinin daha şiddetli yaşandığı görülmüştür. Hastaların performans durumları kötüleştikçe yaşam kalitelerinde de kötüleşme olduğu saptanmıştır. Tedaviye yanıt veren olgularda tedavi sonrası ECOG performans skoru tedaviye yanıt vermeyenlerden anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Tedaviye yanıt veren olguların tedavi öncesine göre tedavi sonrası genel sağlık durumu ve fiziksel fonksiyon puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır. KHAK olgularında tedavi sonrası genel sağlık durumu ve fiziksel fonksiyonlarda iyileşme gözlenirken, KHDAK olgularında genel sağlık durumu ve fiziksel fonksiyon alanlarında azalma izlenmiştir. Olguların tedavi öncesine göre tedavi sonrası fiziksel ve rol fonksiyon puanlarındaki değişimler ile yaşam süresi arasında görülen pozitif yönlü ilişki istatistiksel olarak anlamlılığa yakın bulunmuştur. Anksiyete ve depresyonun düşük yaşam kalitesi ile kuvvetli ilişkisi olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak bu çalışma tedavi yanıtının daha iyi olduğu KHAK olgularında tedavinin yaşam kalitesini pozitif yönde etkilediğini, ECOG performans skalası ile EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi anketi arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu, yaşam kalitesinin sağkalımı etkileyen prognostik faktör olduğunu ve anksiyete-depresyonun düşük yaşam kalitesi ile yakın ilişkili olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kemoterapi, performans statüsü, yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon

Summary:

Objective: Lung cancer is the most common cancer in the world and Turkey and has a high mortality rate. In spite of developments in the diagnosis and treatment of lung cancer, survival time stay unchanged. In the present study, we aimed to evaluate performance status, side effects of therapy, treatment response, survival time, anxiety-depression levels and quality of life in lung cancer patients who were receiving chemotherapy or chemoradiotherapy. In addition, to determine the effects of treatment on quality of life in patients with lung cancer. Materials and Methods: This study was designed as prospective observational study. 56 lung cancer patients who were receiving chemotherapy or chemoradiotherapy in Department of Pulmonary Diseases at Cerrahpasa Faculty of Medicine between March 2011-November 2013 were enrolled into the study. In total 43 patients were evaluated in the study because 13 of them who had been exitus before the treatment was completed were excluded. Patients' treatment response, side effects of chemotherapy and survival time were observed. ECOG performance scale was used to evaluate the performance status of patients before and after the therapy. The information about quality of life and anxiety-depression levels of patients was collected using EORTC QLQ-C30 ve QLQ-LC13 questionnaires and Hospital Anxiety and Depression Scale before and after the therapy. We compared ECOG performance score, histopathologic cell type, stage of the disease, treatment response and survival time with the differences of anxiety-depression levels and EORTC QLQ-C30 scores before and after the therapy. We analyzed the survival evaluating histopathologic cell type, stage of the disease and treatment response. For statistical analysis NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 and PAS (Power Analysis and Sample Size) 2008 Statistical Software (UTAH, USA) were used. Results: The average age of the fourty three patients was 60,70±10,71 years; 39 (%90,7) were men and 4 (%9,3) were women. 16 (%37,2) of the patients had small cell lung cancer (SCLC) , whereas 27 (%62,8) had non-small cell lung cancer (NSCLC). When we finished to follow up the patients, 29 of them (%67,4) were alive and 14 of them (%32,6) had been exitus. The average duration of survival of our patients was 20,11±2,39 months. Alopecia, fatigue, nausea-vomiting and constipation were the most common side effects of chemotherapy. Regarding the survival time and the response rates of therapy, in SCLC patients the survival time was longer and the treatment response was better compared with NSCLC patients. As ECOG performance status had worsened the side effects of chemotherapy were experienced more intensely and also quality of life was getting worse. It was determined that patients who had better treatment response had lower ECOG performance scores, better global health status and higher physical functioning scores. In SCLC patients global health status and physical functioning was found to improve with the therapy whereas in NSCLC patients global health status and physical functioning were worsened. Almost statistically significance was observed between the survival time and the differences of physical and role functioning scores before and after the therapy. We determined a strong correlation between anxiety-depression and poor quality of life. Conclusion: In conclusion, it was determined that the quality of life of the patients with SCLC was affected more positively as compared to that of patients with NSCLC and also that SCLC patients had better treatment response. We detected a strong correlation between ECOG performance status and EORTC QLQ-C30 scores, as well as a relation between anxiety-depression and poor quality of life. This study concluded that quality of life was a prognostic factor on survival. Key Words: Lung cancer, chemotherapy, performance status, quality of life, anxiety and depression