Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda WWOX geninin araştırılması

Investigation of WWOX Gene in Patients with Lung Cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 261032 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer kanseri tüm dünyada en fazla ölüme yol açan kanser türü olup, diğer birçok kanser tipinde olduğu gibi çeşitli genetik, epigenetik ve çevresel etmenlerin etkisi altındadır. Farklı araştırıcılar tarafından tümör baskılayıcı bir gen olduğu gösterilen WWOX geni 16. kromozomda yerleşik olup, çeşitli çalışmalarda genetik ve epigenetik mekanizmalar nedeniyle etkinliğini kaybettiği gösterilmiştir.Çalışmada, 50 akciğer kanserli hastaya ait tümör ve normal doku örneklerinde polimorfik mikrosatellit bölgelerin PZR ile çoğaltılması ile WWOX geninin heterozigotluk kaybı, metillenmeye özgü PZR ile metillenme durumu ve dizi analizi ile mutasyonları araştırılmıştır.50 hastanın 5'sinde (%10) heterozigotluk kaybı olduğu saptanmıştır. 50 tümör dokusunun 38'inde (%76) genin promotör bölgesinin metillendiği, genç hastalarda metillenmenin yaşlı hastalara oranla daha fazla gerçekleştiği saptanmıştır. Dizi analizi sonucunda, 4. ekson üzerinde yer alan 120.kodonun 2. nükleotidindeki değişime bağlı olarak 133. kodonda dur kodonu oluştuğundan olgunlaşmamış protein oluştuğunu, ayrıca kısa zincir dehidrogenaz bölgesi üzerinde meydana gelen değişikliklerin de genin işlevini etkilediğini düşünmekteyiz.WWOX geninin promotör bölgesinin metillenmesinin ve gen üzerinde meydana gelen mutasyonların akciğer kanserinin gelişimi ile ilişkili olabileceği sonucuna varılmıştır.

Summary:

Lung cancer is the most common cause of cancer-related death worldwide and like many other cancers is affected by different genetic, epigenetic and environmental factors. WWOX gene is a tumor supressor gene located on 16q23.3-24.1 and it has been shown that it loses its function due to differentations in genetic and epigenetic mechanisms50 lung cancer patients were involved in the study to analyse loss of heterozygosity by amplifying polymorphic microsatellite markers, methylation profile by methylation specific PCR and mutations by DNA sequencing.Loss of heterozygosity was observed in 5 of 50 (10%) cases. Methylation analysis showed that promoter hypermethylation was detected in 38 of 50 (76%) patients. In addition, promoter region of WWOX gene of younger patients was more methylated than the elder patients. Using DNA sequencing, related to mutation on 2nd nucleotide of codon 120, a stop codon on codon 133 occurs which leads to the production of a truncated protein. We think that these changes occur on short chain dehydrogenase domain of the protein may affect the function of the gene.We conclude that hypermethylation of WWOX gene promoter region and mutations on the gene might be related to lung carcinogenesis.