Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda yaşam süresi ve hücre tipine göre ölüm nedenlerinin araştırılması

Survival and reasons of death in lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 247365 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akciğer kanseri tanısı almış ve ölmüş olan hastaların tanı sonrası yaşam süreleri ve hücre tipine göre ölüm nedenleri araştırılması amaçlanmıştır.Gereç ve yöntemler: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 01.01.1999-31.12.2008 tarihleri arasında akciğer kanseri nedeniyle izlenmiş ve takiplerinde ölmüş olan hastalar çalışmaya alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, sigara kullanıp kullanmadığı, tanı anındaki evresi, yaşam süresi, ölüm nedenleri değerlendirildi. Hücresel tanısı konulamamış olan hastalar, medikal dosyasında ölüm sebebi belli olmayan hastalar, kendi isteği ile takipten çıkmış hastalar araştırma dışı bırakıldı.Bulgular: Çalışmaya 219 hasta alındı. Olguların 191'i erkek, 28'si kadındı. Kadınların %35,7'sinin sigara içtiği saptanırken, erkeklerde bu oran %90,5 saptandı (p<0,05). Çalışmaya alınan hastaların 52'si KHAK, 75'i skuamöz hücreli karsinom, 63'ü adenokarsinom, 3'ü büyük hücreli karsinom, 2'si bronkoalveolar karsinom, 1'i karsinoid olarak saptandı. 23 hastanın KHDAK olduğu saptandı, fakat alt tipleri belirlenemedi. Olguların ölüm nedenleri incelendiğinde %30,6'sının solunum yetmezliği, %23,3'ünün beyin metastazı, %16'inin pnömoni, %9,6'sının kardiyak nedenlerle öldüğü gözlendi. Hücre tipleri ile ölüm nedenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon gözlenmedi (p>0.05). KHAK olgularının %28,8'inin solunum yetmezliği, %26,9 `ünün beyin metastazına bağlı; adeno karsinomu olan olguların %33,3'ünün solunum yetmezliği, %34.9'inin beyin metastazına bağlı; skuamöz hücreli karsinomu olan olguların %32'inin solunum yetmezliği, %17,3'ünün pnömoni, %13,3'ünün beyin metastazı nedeniyle öldüğü saptandı. Evre I+evre II olguların median sağ kalımının 36,1+9,6 ay, evre IIIa olguların median sağ kalımının 19,1+4,2 ay, evre IIIb olguların median sağ kalımının 14,1+1,9 ay, evre IV olguların median sağ kalımının 7,1+0,7 ay olduğu saptandı. KHAK olgularından sınırlı hastalığı olan olguların median sağ kalımı 11,9+1,6 ay, yaygın hastalığı olanların median sağ kalımı 8,4+0,9 ay olarak saptandı.Sonuçlar: Çalışmamızda en sık ölüm nedeni solunum yetmezliği saptanmıştır. Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı olmamasına rağmen küçük hücreli karsinom ve adeno karsinom tipindeki akciğer kanserli hastalarda, skuamöz hücreli karsinomlu hastalara göre beyin metastazlarına bağlı ölümlerin daha sık geliştiğini göstermiştir. Sonuçta akciğer kanserli hastalarda ölüme yol açan birçok komplikasyon bulunmaktadır. Bu hastaların yeterli tanısal, girişimsel ve yoğun bakım özelliklerini barındıran merkezlerde izlenmesinin mortalite üzerine azaltıcı etkileri olabilir

Summary:

Objective: To determine final mortality causes of lung cancer patients according to pathological diagnosis and survival.Material and methods: Data collected from records of lung cancer patients diagnosed and followed until death at Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Pulmonology Department between January 1999-December 2008. Gender, age at diagnosis, cigarette packet-year, cancer stage, survival, final mortality causes are recorded. Patients without pathological diagnosis, unknown final mortality causes and who gets out of follow up are excluded from study.Results: Two hundred and nineteen patients were enrolled in the study. Smoking grade was %35,7 in 28 female patients and %90,5 in 191 male patients (p<0.05). Pathologic diagnosis of the patients were small lung cancer in 52, squamouse lung cancer in 75, adeno carcinoma in 63, large cell carsinoma in 3, bronchoalveolar carcinoma in 2, carsinoid in 1 patient and non-small cell cancer with undetermined subgroups in 23 patients. Percentages of final mortality causes among patients were %30,6 for respiratory failure, % 23,3 for brain metastasis, %16 for pneumonia and %9,6 for cardiac reasons. There was no significant correlation between pathologic diagnosis and final mortality causes. Respiratory failure was seen in %28,8 of small cell lung cancer, %33,3 of adeno carcinoma, %32 of squamous cell lung cancer. Brain metastasis was seen in %26,9 of small cell lung cancer, %34,9 of adeno carcinoma, %13,3 of squamous cell lung cancer. Pneumonia was seen in % 17,3 of squamous cell lung cancer. Median survival was 36,1 + 9,6 months for patients in stage I+II; 19,1 + 4,2 months for patients in stage IIIa; 14,1 + 1,9 months for patients in stage IIIb; 7,1 + 0,7 months for patients in stage IV. Median survival was 11,9 + 1,6 months for patients in limited disease-small cell lung cancer; 8,4 + 0,9 months for patients in extensive disease-small cell lung cancer.Conclusion: Respiratory failure was the commonest cause of the mortality in lung cancer patients. Although brain metastasis seemed to be more frequent in small cell lung cancer and adeno carcinoma patients, statistically no significance was found. We want to emphasize that, wide spectrum of complications can cause mortality in lung cancer patients. Therefore, treating these patients in centers with adequate interventional, diagnostic and intensive care units can reduce the mortality