Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastaların tedavi sonrası yaşam kalitelerine quadriceps kas gücünün etkisi

Effectiveness of quadriceps muscle power on quality of life in patients with lung cancer after chemotherapy and/or radiotherapy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 384464 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

AMAÇ: Akciğer kanserli hastaların tedavi sonrası yaşam kalitelerini EORTC QLQ-C30 ve akciğer kanserine spesifik EORTC QLQ-LC13 ölçeklerini kullanarak sorgulamak ve altı hafta süreyle quadriceps femoris kasına yönelik uygulanan ev egzersiz programının yaşam kalitesine etkisi olup olmadığını incelemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Akciğer kanseri tanısı konulmuş, kemoterapi ve/veya radyoterapi tedavileri tamamlanarak takibe alınmış 40 hasta çalışmaya dahil edilerek eşit iki gruba ayrıldı. Tedavileri tamamlandıktan bir ay sonra EORTC QLQ-C30 ve EORTC QLQ-LC13 anketleri ile yaşam kaliteleri ölçülen hastalardan kontrol grubuna bir uygulama yapılmazken, çalışma grubuna quadriceps femoris kasına yönelik oluşturulan altı haftalık ev egzersiz programı verildi. Altı hafta sonunda tüm hastaların yaşam kaliteleri tekrar sorgulandı. BULGULAR: İlk ve ikinci değerlendirmelerde EORTC QLQ-C30 anketi ile kontrol grubunda ölçülen Fonksiyonel Skor sonuçları (p=0,358), Genel Sağlık Skoru sonuçları (p=0,236), Semptom Skor sonuçları (p=0,209) ve EORTC QLQ-LC13 anketi ile ölçülen sonuçlarda (p=0,551) istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (p>0,05). Tedavi grubunda ölçülen FS sonuçları (p=0,349), GSS sonuçları (p=0,318) ve SS sonuçlarında da (p=0,176) istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır (p>0,05). Yalnızca EORTC QLQ-LC13 anketi ile tedavi grubunda sonuçlar p=0,048 ölçülerek istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). SONUÇ: Çalışmanın sonunda EORTC QLQ-C30 anketi ile hem egzersiz hem de kontrol grubunda ölçülen ilk ve ikinci değerlendirme sonuçlarında anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. EORTC QLQ-LC13 anketi ile ölçülen değerlerde ise kontrol grubunda anlamlı bir değişiklik olmazken, altı haftalık egzersiz grubunda ölçülen değerler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. ANAHTAR KELİMELER: Akciğer kanseri, yaşam kalitesi, quadriceps, egzersiz, kanser rehabilitasyonu

Summary:

PURPOSE: The aim of the study protocol is evaluate quality of life (QOL) in patients with lung cancer after chemotherapy and/or radiotherapy by using EORTC QLQ-C30 and lung cancer specific EORTC QLQ-LC13 questionnaire and investigate effectiveness of quadriceps muscle power oriented 6-week home-based exercise programme on QOL. MATERIALS AND METHODS: Forty patients with lung cancer divided into two groups. At 1st month after end of chemotherapy and/or radiotherapy we measured QOL using EORTC QLQ-C30 and EORTC QLQ-LC13 questionnaire. Quadriceps muscle power oriented 6-week home-based exercise programme had given to study group. After 6 weeks QOL was measured again in both study and control groups. RESULTS: There were no significantly differences in primary and secondary results of control group on functional scores (p=0,358), general health scores (p=0,236), symptom scores (p=0,209) by using EORTC QLQ-C30 questionnaire and it was the same on EORTC QLQ-LC13 questionnaire scores (p=0,551) (p>0,05). And also there were no significantly differences in results of study group on functional scores (p=0,349), general health scores (p=0,318), symptom scores (p=0,176) by using EORTC QLQ-C30 questionnaire (p>0,05). Only EORTC QLQ-LC13 results of study group (p=0,048) was statistically significant (p<0,05). CONCLUSION: Results of EORTC QLQ-C30 questionnaire were not statistically significant in both study and control groups. Statistically significant results were measured only in 6-week study group by using EORTC QLQ-LC13 questionnaire. KEY WORDS: Lung cancer, quality of life, quadriceps, exercise, cancer rehabilitation