Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Tıp Fakültesi

Akciğer kanserli olgularda paraneoplastik sendromlar

Paraneoplastic syndromes associated with lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 91025 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET 1998-2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı'nda akciğer kanseri tanısıyla izlenen 297 hasta hücre tipi, evre ve paraneoplastik sendromlar açısından retrospektif olarak incelendi. İncelenen 297 olgunun 275'i erkek (%92,6), 22'si (%7,4) kadındı. Olguların 135'inde yassı hücreli, 72'sinde küçük hücreli, 46'sında adenokarsinom, 12'sinde küçük hücreli dışı, 5'inde adenoskuamöz, 5'inde bronkoalveoler, 5'inde büyük hücreli, 2'sinde mikst küçük ve yassı hücreli akciğer kanseri bulunurken, onbeş olguda doku tanısı konulamamıştı. Erkek olguların %98'i, kadınların %30'u sigara içmiş ve ortalama sigara içme süreleri sırasıyla 59,8±35,4 ve13,8±31,3 paket-yıldı. Evrelendirme yapılabilen 155 küçük hücreli dışı akciğer kanserli olgunun, 5'inin (%3,2) evre IA, 12'sinin (%7) evre IB, 7'sinin (%4,5) evre IIB, 9'unun (%5,8) evre İMA, 27'sinin (%17,4) evre 1MB ve 95'inin (%61,2) evre IV olduğu görüldü. Evrelendirme yapılabilen 59 küçük hücreli akciğer kanserli olgunun 1 5'inde (%26) sınırlı hastalık, 44'ünde (%74) yaygın hastalık bulundu. Paraneoplastik sendrom bulguları açısından 63 (%21,2) olguda kilo kaybı varken 13 (%4,3) olguda kaşeksi mevcuttu. On olguda (%3,3) hemolitik anemi, 97 (%32,6) olguda granülositoz, 4 (%1,3) olguda granülositopeni, 17 (%5,7) olguda trombositoz, 18 (%6) olguda trombositopeni, 17 (%5,7) olguda hiperkalsemi, 4 (%1,3) olguda hiponatremi, 2 (%0,6) olguda hiperglisemi, 1 (%0,3) olguda hipertrofik pulmoner osteoartropati, 1 (%0,3) olguda jinekomasti ve 1(%0,3) olguda da Eaton-Lambert sendromu saptandı. 49 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: