Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Radyoloji Onkolojisi Anabilim Dalı

Akciğer kanserli olgularda toraks radyoterapi tedavisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi

Effect of thoracic radiotherapy treatment in patients with lung cancer on quality of life

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 267801 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akciğer kanserli olgularda toraks radyoterapisinin yaşam kalitesi üzerine etkisi prospektif olarak değerlendirilmiştir.Bu amaçla Ocak 2009 ? Şubat 2010 tarihleri arası İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında çalışmamız yapılmıştır. Çalışmamızın erken dönem sonuçlarında üç aylık takipleri tamamlanan 32 olgu değerlendirilmiştir. Olguların büyük çoğunluğunu KHDAK lu olgulardan oluşmakta olup (26 kişi) bu olguların, 4 tanesine palyatif RT (konvansiyonel teknik), 22 tanesine ise küratif RT (konformal teknik) uygulanmıştır. KHAK' lu 6 olguyada küratif RT (konformal teknik) uygulanmıştır. 14 olgu eşzamanlı kemoradyoterapi almıştır. Tüm olgulara tedavinin ilk günü, tedavinin son günü ve 1.,2.,3. ay kontrolde QLQ C30-QLQLC13 anketleri ve karnofsky performans durumu ile ECOG performans durumu değerlendirilmeleri yapılmıştır. Hastaların tedavi sırası ve kontrollerde oluşan akut toksisiteleri RTOG yan etki çizelgesine göre değerlendirilmiştir.Çalışmamızın 3 aylık takip sonuçlarında; az olgu sayımıza rağmen, radyoterapinin hastaların semptomların palyasyonunda çok etkili bir tedavi yöntemi olduğu, fiziksel, kognitif ve semptom skalalarındaki düzelmelerin ECOG performans durumu ve karnofsky performans durum ile korele olduğu bunların da tümör evresi ve tedaviyle oluşan tümör cevap oranları ile ilişkili olduğu gözlenmiştir. Radyoterapi sırasında oluşan akut yan etkilerin ise radyoterapi sonrası 3.ay kontrollerde kendiliğinden iyileştiği gözlenmiştir.Akciğer kanseri tedavisinde toraks radyoterapisinin mükemmele yakın semptom palyasyonu sağladığı ve yaşam kalitesini arttırdığı gözlenmiştir.

Summary:

The purpose of this study was to investigate prospectively effect of quality of life (QOL) in patients with lung cancer receiving thoracic radiotherapy(RT).32 patients with NSCLC and SCLC were treated at Istanbul university Cerrahpasa medical faculty Radiation oncology department between January 2009 and February 2010. 26 patients were NSCLC and 4 of these patients received palliative(conventional technique), 22 patients received curative RT(conformal technique). 6 patients with SCLC received curative RT. 14 patients with NSCLC and SCLC received concurrent chemoradiotherapy. To assess the QOL, patients were asked to complete EORTC QLQ-C30 with a lung cancer module QLQ-LC 13 at the first day and the last day of the RT and 1,2,3 months after RT with KPS and ECOG performance statement. The patients evaluated with RTOG toxicity criteria during and after treatment.The early results of our study at three months; the QOL response rates were excellent at palliative symptoms with radiotherapy. Also emotional, cognitive and symptoms scales were good correlated with ECOG, KPS, tumor stage and tumor response rate. Acute toxicities during radiotherapy were not observed at 3 months follow up after RT.In conclusion patients with lung cancer who are treated with thoracic RT increased the QOL and provided excellent palliation at symptoms.