Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer kanserli Türk kadın hastalarda; histopatolojik, radyolojik ve klinik özellikler ile sigara ilişkisi

The relation between smoking and clinical, radiological and histopathological features of lung cancer in Turkish women

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 124386 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bilgi: Akciğer kanseri,kansere bağlı olarak görülen ölüm nedenlerin başında gelen nedenlerden biridir. Sigara tüketimi Türkiye'deki kadınlar arasında artmıştır. En çok sigara tüketimiyle ilgili olan akciğer kanseri, artmış oranı nedeniyle dikkat çekmektedir. Biz, retrospektif olarak akciğer kanser vakalarını inceledik. Metodlar: Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Departmanı'ndaki Akciğer Ünitesinde 1983-2003 yılları arasında akciğer kanseri teşhisi konulmuş 1904 hasta, retrospektif olarak incelenmiştir. Sigara kullanım alışkanlıkları ve süreleri, yaş, tümörün histopatolojik özellikleri, akciğerdeki tümörün lokalize olduğu taraf ve radyografîk görüntüleme dikkate alınmıştır. Sonuçlar: Hastaların %90.6'sı erkek ve %9.4'ü kadın idi. Kadın/erkek oranı 1/9 idi. Erkekler ile kadınlar birbirleriyle kıyaslandığında, kadınlardaki akciğer kanserinin 25 yaşın altında ve 26-45 yaş arasında tespit edilmiştir ve erkeklerde de 46-65 yaş arasında ve 65 yaş üstünde tespit edilmiştir. Fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Akciğer kanseri olan erkeklerin %92.7'sinde sigara kullanma hikayesi var iken, bu sigara kullanım hikayesi kadınların %38.5'inde mevcuttu. Hem erkeklerde hem de kadınlarda görülen en yaygın kanser tipi epidermoid CA ( sırasıyla %27.9 ve %52.9 ). Sigara kullanmış kadınlar arasında görülen kanser tipleri sırasıyla ufak hücreli CA (%34.8), epidermoid CA (%27.5), adenokarsinom (%18.8) ve sigara kullanmamış kadınlar arasında da adenokarsinom (%30.9), epidermoid CA (%28.2), küçük hücreli CA (%16.4) sırasıyla görülmüştür. Kadınlar arasında sigara kullanmış olanlarda en yaygın kanser tipi küçük hücreli CA iken, sigara kullanmamış olanlarda en yaygın olarak adenokarsinom bulunmuştur. Sigara kullanmış ve sigara kullanmamış erkeklerde görülen en yaygın kanser tipi epidermoid CA (%53.2, %49.2), küçük hücreli CA (%24.1, %21.4) ve adenokarsinom (%8.9, %14.3). Sigara kullanmış ve 50sigara kullanmamış erkekler arasında görülen en yaygın epidermoid karsinom (%53.2, %49,2), iki grupta bakıldığında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). Karar: Son yıllarda, akciğer kanseri açısından cinsiyetler arasındaki fark azalmıştır ve bunun sebebi de kadınlarda görülen akciğer kanserinin artmış olmasıdır. 51

Summary:

SUMMARY Background: Lung cancer is one of the major causes of cancer-related deaths. Cigarette smoking has been increasing among women in Turkey. Lung cancer, which is mostly related with smoking cigarette, has been attracting attention because of increasing ratio. We have investigated lung cancer cases retrospectively. Methods: In this study, 1904 patients who has diagnosed as lung Cancer between 1983-2003 in Istanbul University, Cerrahpaşa Medical Faculty Internal Department of Medicine Lung Unit, was investigated retrospectively. Patients were grouped as men and women. Their smoking behaviour and duration, age, histopatologic properties of tumour, radiographic appearance and the localisation site of tumour in lung were noted. Results: 90.6% of patients was men and 9.4% was women. Women:men ratio was 1 :9. Lung cancer was detected much more in women aged under 25 and between 26- 45 comparing to men, it was detected much more in men aged between 46-65 and above 65. The difference was statistically significant (p<0.05). As 92.7% of men who had lung cancer had smoking history, 38.5% of women who had lung cancer had smoking history. The most common cancer type both in women and men was epidermoid CA (27.9% and 52.9 respectively). Cancer types in women who smoked cigarette in sequence were small cell CA (34.8%), epidermoid CA (27.5%), adenocarcinoma (18.8%) and in non-smoked women adenocarcinoma (30.9%), epidermoid CA (28.2%), small cell CA (16.4%) were seen in sequence. Among the women who had lung cancer, while small cell CA was the most common cancer type in smoking group, adenocarcinoma was the most common ones in non-smoking group. The cancer types among both smoking and non-smoking men were epidermoid CA (53.2%, 49.2%), small cell CA (24.1%, 21.4%), and 52adenocarcinoma (8.9%, 14.3%). Epidermoid carcinoma was the most common form among both smoked and non-smoked men (53.2%, 49.2%), the difference between groups was statistically insignificant (p>0.05). Conclusions: In recent years, on behalf of lung cancer, the difference between the genders has been decreasing and this is because of the increase of lung cancer in women. 53