Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akciğer kitle lezyonlarında perkütan transtorasik biyopsi sonuçlarımız

Results in lung mass lesions with percutaneous transthoracic biopsy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 132017 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmamızda akciğer parankiminde malignite açısından şüpheli nodul, kitle, infiltrasyon saptanan 868; mediastende kitle tespit edilen 63; periferik yerleşimli radyolojik olarak öncelikle plevral kitle düşünülen 99 hastaya (toplam: 990) PTİB yapıldı. 783 'ü erkek, 207' si kadın olan hastaların yaşlan 13-85 arasında değişmekteydi. 954 hastaya İİAB, 32 hastaya KİB, 4 hastaya her iki yöntemle biyopsi işlemi gerçekleştirildi. Aspirasyon işlemleri sitopatolog eşliğinde yapıldı. Akciğer parankim lezyonlannda 623 hastada (% 71,7) malign tanı; 34 hastada (% 4) benign tanı elde edilmiş olup 193 hastada (%22,2) biyopsi ile tanı açısından yeterli materyal alınamadı. 18 hastada ( %2,1) atipik hücreler saptandı. Ancak spesifik tanıya ulaşılamadı. Mediasten kitlesi bulunan 66 hastanın 34' ünde (% 52) malignite, 13 hastada benign lezyon (% 19,7), 18 hastada (% 27,3) yetersiz materyal elde edildi. 1 hastada ise atipik hücreler görüldü, ancak spesifik tanıya ulaşılamadı. Periferik yerleşimli, göğüs duvarına geniş açı ile oturan plevra kökenli olduğu düşünülen 56 hastanın 42' sinde (% 75) malignite tespit edildi. 3 hastada (% 5,4) benign tanıya ulaşıldı. 11 hastada (%19,6) ise biyopsi ile tanı açısından anlamlı materyal elde edilemedi. Biyopsi sonrası komplikasyon olarak parankimal lezyonlu hastaların 100' ünde (% 11) pnömotoraks, 7' sinde (% 0,8) hemoptizi, 41' inde ( % 4,7) parankim içi kanama gelişti. 1 hastada hemotoraks, 2 hastada vagal reaksiyon görüldü. PTİB; intratorasik kitle lezyonlannda cerrahi tanı yöntemlerine göre daha az invaziv, komplikasyon oranı düşük olan ve yüksek oranlarda tam elde edilebilen bir yöntemdir. 66 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: