Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer metastazlı hastalarda cerrahi rezeksiyon sonuçları ve etkili prognostik faktörler

Prognostic factors in patients who underwent pulmonary metastasectomy

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 337317 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Primer malign bir tümörün akciğere olan metastazları, diğer sistemik metastazlar içinde özel bir yer tutar. Metastatik akciğer tümör cerrahisinin, sağkalıma önemli katkı sağladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, akciğer metastazlarına yaklaşımda metastazektominin yeri ve sağkalıma olan katkısı ile prognostik faktörler araştırıldı.Ocak 2004 ile Mart 2012 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği`nde akciğerde saptanan metastaz nedeni ile opere edilmiş 85 hasta çalışmaya dahil edildi. Olgular yaş, cinsiyet, primer tümör histolojisi, pre operatif radyolojik ve kardiyopulmoner inceleme, komplet ve inkomplet rezeksiyon sayıları, ameliyat teknikleri, hastalıksız yaşam süresi, sağkalım ve prognostik faktörler açısından değerlendirildi.Hastaların 44'ü (%51) kadın , 41'i (%49) erkek olup yaş ortalaması 51 olarak hesaplandı. Primer tümörün histopatolojik dağılımında 56 (%66) karsinom, 15 (%18) sarkom, 7 (%8) malign melanom, 5 (%6) germ hücreli tümörlü hasta bulundu.85 hastaya 118 cerrahi girişim uygulandı. Hastalara en sık uygulanan girişim; 104 olguya (%88) torakotomi idi. İkinci girişim tipi ise, 12 olguda (%10) videotorakoskopi idi.Çalışmamızda, akciğer metastazektomisi yapılan hastalarda 3 yıllık sağkalım %85 ve 5 yıllık sağ kalım % 62,5 olarak hesaplandı. Primeri karsinom olan hastalarda 3 yıllık sağ kalım % 76 iken karsinom olmayanlarda 3 yıllık sağkalım %37 olarak tespit edildi.Sonuç olarak, primer tümörü rezeke edilmiş ve kontrol altında olan, başka bir yerde metastazı saptanmamış akciğer metastazlı olgularda, metastazektomi ile hastaların sağkalımı önemli oranda artmaktadır. Çalışmamızda, primeri karsinom olan hastalarda sağkalım, karsinom olmayanlara göre daha yüksek bulundu. Sağkalımı belirleyen esas faktörlerin, primer tümörün histopatolojisi ve hastalığın yaygınlık derecesi olduğu düşünülmektedir.

Summary:

The lung metastases of a primary malignant tumor, holds a special place in other systemic metastases.Resection of metastases provides significant survival advantage. In this study, the value of metastasectomy and survival benefit provided by the procedure were investigated.A total of 85 patients operated on for lung metastases between January 2004 and March 2012, in the Cerrahpaşa Faculty of Medicine, department of Thoracic Surgery clinic were enrolled. The patients were evaluated in terms of age, gender, primary tumor histology, pre-operative radiological and cardiopulmonary examination, the number of complete and incomplete resection, surgical techniques, disease-free survival time, survival and prognostic factors.Forty-four patients (51%) were female, 41 (49%) were male and their mean age was 51 years. Fifty-six patients (66%) had carcinomas, whereas 15 (18%) , 7 (8%), and five (6%) patients had sarcoma, malignant melanoma and patients with germ cell tumors respectively.A total of 118 surgical procedures were performed in 85 patients. Thoracotomy was the most common approach performed in 104 patients (88%) patients. The second type of intervention was video assisted thoracoscopic surgery in 12 patients (10%) .In our study 3-years survival rate was 85% and 5-year survival was 62.5%. However, in patients with primary carcinoma, 3 years survivals were found as 76%, whereas 3-year survival of non-carcinoma patients had was as 37%.As a result, in patients with lung metastases, survival was significantly increasing with metastasectomy. In our study, the survival of patients with primary carcinoma metastasis was higher than the patients with non-carcinomatous metastasis. As conclusions, histopathology of the primary tumor was found as a main prognostic factor.